M?u gile n? ??p, set ??ng ph?c công s? n? ??p 2017

M?u gile n? ??p, set ?? ??ng ph?c công s? n? ??p 2017 - ?nh m?u 1
Mã sản phẩm: MGLN05
Màu sắc: M?u ch? ??o là kem, tr?ng, ?en ph?i ?en.
Kích cỡ: ??t hàng theo size, s? ?o.
Chất liệu: V?i Tuýt xy(ki?u d?t plain) len pha PES, spandex cho v?i vest, chân váy. V?i TC( v?i kieur d?t plain) cho s? mi và v?i lót là PES(polyeste) v?i ki?u d?t twill.
Giá bán: Xin vui lòng liên h? ?? ???c báo giá t?t nh?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u gile n? ??p, set ?? ??ng ph?c công s? n? ??p 2017.

?ây là sét ??ng ph?c công s? mùa ?ông cho n?. Nó bao g?m s? mi, gile, chân váy,  vest, qu?n t?t(cho mùa ?ông) và n?. V?i thi?t k? ch? ??o là tr?ng ph?i ?en. M?u thi?t k? trên, ??c bi?t là áo gile n? ??p mang xu h??ng t?i gi?n nh?ng sang tr?ng và r?t hi?n ??i. 

Ph?m vi s? d?ng, ?ng d?ng th?c t? c?a s?n ph?m MGLN05:

Chúng tôi luôn ch? ??ng v? nguyên ph? li?u, thi?t k?, ??u t? công ngh? s?n xu?t m?i(có th?) cho t?ng s?n ph?m ??ng ph?c trong các l?nh v?c c? th?. V?i ph??ng trâm t?i gi?n thi?t k? nh?ng v?n hài hòa và trang tr?ng ?? có th? ?ng d?ng r?ng rãi trong nhi?u ngành hàng. Thi?t k? c?a Mantis yêu c?u ph?i ??m b?o ?áp ?ng s? d?ng ít nh?t trong 3 l?nh v?c ho?c 3 v? trí nh?t ??nh.

Set ??ng ph?c s? mi, gile, vest và chân váy(MGLN05) là m?t ví d? ?i?n hình. Thi?t k? này phù h?p làm th?i trang công s?, ??ng ph?c v?n phòng: qu?n lý, l? tân nhà hàng, khách s?n, ngân hàng, spa cao c?p. 

V?t li?u s? d?ng: thành ph?n, thông s?… c?a set s?n ph?m MGLN05.

 1. Áo gile : tr?ng l??ng v?i: 157g/m²; chi s? s?i 120/1; ki?u d?t: plain; thành ph?n s?i: 35%visco-65%polyeste.
 2. Áo s? mi: tr?ng l??ng v?i 110g/m²; chi s? s?i 50/2; ki?u d?t:  plain; thành ph?n s?i: 35%cotton-65%polyeste(v?i TC).
 3. Vest và chân váy: tr?ng l??ng v?i 170g/m²; chi s? s?i 80/2; ki?u d?t:  twill; thành ph?n s?i: 35%wool(len)-65%polyeste(v?i TC).
 4. V?i lót(vest, gile): tr?ng l??ng v?i 74g/m²; chi s? s?i(s?i d?c: 56/2-s?i ngang:34/1); ki?u d?t:  twill; thành ph?n s?i: 100%polyeste(PES).
 • Tham kh?o thêm các lo?i s?i, v?i t?i ?ây.

M?u s?c c?a set (MGLN05)s? mi, gile, vest và chân váy:

 1. S? mi: m?u ch? ??o là tr?ng và ???c ph?i v?i m?u ?en-cùng tông m?u v?i chân váy(juyp), n?, t?t và vest.
 2. Gile m?c ngoài: m?u kem.
 3. Vest, chân váy: m?u ?en.

Ki?u dáng c?a s?n ph?m: Xem hình ?nh bên d??i:

 

M?u gile n? ??p, set ?? ??ng ph?c công s? n? ??p 2017 - ?nh m?u 1 M?u gile n? ??p, set ?? ??ng ph?c công s? n? ??p 2017 - ?nh m?u 2 M?u gile n? ??p, set ?? ??ng ph?c công s? n? ??p 2017 - ?nh m?u 4 M?u gile n? ??p, set ?? ??ng ph?c công s? n? ??p 2017 - ?nh m?u 5

 

 • Tham kh?o thêm các m?u gile n? ??p khác t?i ?ây.

H??ng d?n s? d?ng và b?o qu?n s?n ph?m.

Chúng tôi ?ã nghiên c?u k? và l?a ch?n v?t li?u v?i ki?u d?t plain thoáng mát và h?n ch? nhàu. Tuy nhiên, ??ng ph?c v?i t?n su?t s? d?ng l?n nên không tránh kh?i vi?c nhanh xu?ng c?p và gi? giánh v? ph?ng phiu ban ??u.

Hãy gi? gìn khi s? d?ng và v? sinh trang ph?c theo các cách d??i ?ây ?? gi? ???c s?n ph?m b?n ??p nh?t có th?:

 • Nên gi?t b?ng tay ho?c gi?t khô v?i s?n ph?m s? mi, juyp và gi?t khô v?i vest, gile.
 • S? d?ng ch?t t?y nh?, v?i so mi tr?ng ph?i ?en trên thì gi?t b?ng n??c ?m, ch?t t?y nh? và x? k? ngay l?n gi?t ??u tiên ?? tránh b? loang m?u.
 • Không gi?t chung v?i các s?n ph?m m?u khác.
 • Là ? nhi?t ?? 120-140°c và không ???c x?t h?i n??c v?i vest và chân váy vì chúng có thành ph?n s?i là len.
 • N?u gi?t tay áo vest, gile, juyp thì nh? v?t nh? cho b?t n??c tr??c khi treo lên m?c áo. H?n ch? ph?i tr?c ti?p d??i ánh n?ng m?t tr?i.

Ngoài ra, ?? phù h?p v?i m?u s?c logo, phong th?y c?a doanh nghi?p, nhà hàng, khách s?n. Qúy khách có th? yêu c?u thi?t k? m?i, yêu c?u ch?n l?a v?t li?u theo mong mu?n.

Th?i gian ?? chúng tôi t? v?n, thi?t k? và s?n xu?t m?u m?i cho các b?n là 5 ngày. M?u này s? làm c? s? ?? s?n xu?t ??ng ph?c cho công ty sau này ho?c các n?m ti?p theo.

Hãy g?i thông tin ??ng ký ??t hàng(thông tin và yêu c?u c? th?) c?a quý khách. Chúng tôi s? liên h? l?i ngay ?? t? v?n(m?u hình ?nh, m?u th?c t?, m?u v?i)và báo giá c? th? t?t nh?t ??n quý khách.

Ho?c có th? ??n tr?c ti?p v?n phòng c?a chúng tôi: Công ty cô ph?n th?i trang MANTIS– 173 V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i ?? ??t hàng.

Chúc các b?n có nh?ng b? ??ng ph?c ?ng ý nh?t cho công ty mình!

?ánh giá

M?u gile n? ??p, set ??ng ph?c công s? n? ??p 2017 vào lúc: Tháng Một 12th, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.