Nh?ng m?u áo phông ??p 2018

Hè 2018 này nh?ng m?u áo phông ??p nào s? lên ngôi?

Áo phông là m?t trong nh?ng trang ph?c ph? bi?n nh?t. Dù b?n là ai, làm gì, thì trong t? ?? c?ng có ít nh?t m?t chi?c áo phông. V?i ?u ?i?m ??n gi?n, d? m?c, d? ph?i ??, các ki?u áo phông ??p luôn ???c m?i ng??i ??c bi?t quan tâm m?i khi hè v?. V?y nh?ng m?u áo phông nào s? HOT nh?t và t?o nên c?n s?t trong n?m 2018 này?

Áo phông c? tròn (T-shirt)

Phong cách tr? trung, n?ng ??ng. M?c thoáng mát, tho?i mái. D? dàng k?t h?p v?i các lo?i qu?n áo th?i trang khác. Giá r? do ti?t ki?m chi phí may c? áo. Áo phông ??ng ph?c c? tròn phù h?p v?i các ho?t ??ng ngo?i khóa, ch?i th? thao. Áo phông qu?ng cáo, áo phông s? ki?n c?ng th??ng ???c thi?t k? theo ki?u áo thun c? tròn.

 

M?u áo phông c? tròn ??p

Áo phông c? tròn giá r? do ti?t ki?m chi phí may c? áo Áo phông c? tròn phong cách tr? trung Có th? dùng làm áo quà t?ng trong các s? ki?n ngo?i khóa, th? thao

 

Áo phông c? tim (V-neck shirt)

Phù h?p v?i nhi?u vóc dáng cùng nhi?u phong cách th?i trang khác nhau: n?ng ??ng, kh?e kho?n v?i jeans, qu?n legging; n? tính, duyên dáng cùng chân váy hay tinh ngh?ch v?i short. Áo phông ??ng ph?c c? tim (c? ch? V) mix cùng qu?n âu cho b?n v? ??p ch?n chu n?i công s?. Áo phông c? tim c?ng th??ng ???c s? d?ng cho các ho?t ??ng ngoài tr?i c?a h?i nhóm, teambuilding, …

Áo phông c? tim có xu h??ng g?i c?m h?n các lo?i áo thun khác Áo phông c? tim tôn dáng ng??i m?c Áo phông c? ch? V có th? k?t h?p v?i qu?n âu làm ??ng ph?c công s? Áo phông n? c? tim ??p Thi?t k? áo phông c? tim th?i trang, n? tính

Áo phông có c? (c? tr?)

?em l?i v? ??p thanh l?ch, ch?ng ch?c cho ng??i m?c. Áo phông c? tr? th??ng ???c s? d?ng làm ??ng ph?c công s? ho?c các s? ki?n yêu c?u tính l?ch s?, nhã nh?n. M?t chi?c áo phông có c? ??p ???c thi?t k? h?p th?i trang s? ?em l?i cho b?n phong cách t? tin và n?i b?t trong m?i hoàn c?nh.

M?u áo phông c? tr? ??p ??ng ph?c áo phông c? tr? mang v? ??p l?ch s?, nhã nh?nÁo phông có c? ??p cho b?n phong cách t? tin, n?i b?tThi?t k? áo thun c? tr? ??p

Áo phông Henley

Ki?u áo phông ??p Henley luôn mang ??m phong cách th?i trang tr? trung, hi?n ??i dù là áo phông nam hay áo phông n?. Vì v?y, nó r?t thích h?p ?? dùng làm ??ng ph?c áo nhóm ho?c ??ng ph?c công ty v?i ??i ng? nhân viên tr? trung, n?ng ??ng.

Áo phông henley mang v? ??p hi?n ??i Áo thun heley phù h?p v?i nhân viên v?n phòng M?u áo thun heley ??p

Áo phông tr?n màu

?ây là m?t trong nh?ng ki?u áo phông vô cùng ??n gi?n nh?ng l?i siêu HOT m?i khi hè v?. Dù không mang v? cá tính, n?i b?t nh? nh?ng m?u áo phông k? hay áo phông in h?a ti?t nh?ng chúng d? dàng k?t h?p v?i nh?ng món ?? khác nhau ?? phù h?p v?i m?i hoàn c?nh.

Ki?u áo phông tr?n màu ???c nhi?u ng??i yêu thích Áo phông nam c? tròn ??n gi?n mà th?i trang Áo phông tr?n màu ch?a bao gi? h?t HOT Áo phông tr?ng  d? ph?i ?? cho mùa hè 2018

??ng ph?c áo phông tr?n màu có nhi?u ?u ?i?m h?n các lo?i áo thun ??ng ph?c khác. Giá thành r? do ki?u dáng t?i gi?n và th??ng ???c s?n xu?t v?i quy mô l?n. Áo phông tr?n màu c?ng phù h?p cho nhi?u m?c ?ích s? d?ng nh?: áo phông ??ng ph?c công s?, áo phông ??ng ph?c nhà hàng, quán cà phê, áo l?p, áo nhóm, áo quà t?ng, … Ngoài ra, áo phông tr?ng n?u k?t h?p thêm nh?ng hình in – thêu ??c ?áo do b?n sáng t?o ra, nó s? tr? thành m?u áo phông ??p ??m b?o không “??ng hàng”.

Áo phông h?c sinh

Hè 2018, phong trào làm áo phông ??ng ph?c h?c sinh d??ng nh? sôi ??ng h?n m?i n?m v?i các ki?u áo thun in 3D, áo phông raglan, … N?m b?t ???c các trào l?u s? gây s?t trong gi?i tr?, Mantis ?ã ??u t? tâm huy?t ?? t?o ra nh?ng m?u áo phông ??p ??c bi?t dành cho các b?n h?c sinh. Nh?ng thi?t k? áo ??ng ph?c này ??m b?o s? giúp l?p b?n n?i b?n b?t trên sân tr??ng hay b?t c? ?âu, nh?t là khi c? l?p ch?p ?nh k? y?u.

Áo phông h?c sinh in hình bìa sách giáo khoa là trao l?u hot hè 2018 Thi?t k? áo phông h?c sinh ??p, l?, ??cÁo phông raglan c?c h?p làm ??ng ph?c l?p M?u áo phông ??p cho h?c sinhÁo phông in hình kute

Áo phông th? thao

Các m?u áo thun th? thao ??p thi?t k? theo xu h??ng th?i trang c?a các nhãn hi?u n?i ti?ng nh? nike, adidas mang l?i cho b?n phong cách n?ng ??ng, kh?e kh?n. ??ng ph?c áo phông th? thao th??ng ???c làm theo ki?u unisex (phù h?p cho c? nam và n?), áo c?c tay, không có c?, ti?n d?ng, d? m?c. Mantis cung c?p d?ch v? in – thêu hình ?nh, logo, slogan lên qu?n áo bóng ?á và các lo?i áo phông ??ng ph?c th? d?c h?c sinh v?i ch?t l??ng cao và chi phí r? nh?t.

M?u áo phông th? thao ??p Thi?t k? áo phông th? thao unisex Áo bóng ?áM?u áo c?u lông lining ??p Áo phông mang phong cách th? thao kh?e kho?n, n?ng ??ng M?u áo phông ??ng ph?c th? d?c ??p

Áo ??ng ph?c gia ?ình

Áo phông gia ?ình th??ng ???c may theo set 3 ng??i, 4 ng??i ho?c nhi?u h?n tùy theo nhu c?u. ?? có m?t m?u áo phông ??p dành cho gia ?ình ?i ngh? d??ng, b?n nên ch?n các lo?i áo thun có c? s? phù h?p h?n. Còn n?u ?i du l?ch bi?n, áo phông không c? l?i là s? l?a ch?n t?t nh?t v?i ?u ?i?m ??n gi?n, tho?i mái.

Áo phông gia ?ình 4 ng??i phong cách Disney M?u áo phông gia ?ình 3 ng??i thi?t k? ??p Áo phông ??ng ph?c gia ?ình ??p M?u áo ??ng ph?c du l?ch bi?n cho gia ?ình 3 ng??i Set áo thun gia ?ình c?c ?áng yêu

M?i các b?n tham kh?o thêm m?t s? m?u áo phông ??p khác.

Mantis là m?t trong nh?ng công ty may áo phông ??ng ph?c hàng ??u t?i Vi?t Nam.

Chúng tôi luôn có s? ??u t? nghiên c?u th? tr??ng c?ng nh? liên t?c c?p nh?t các xu h??ng th?i trang m?i nh?t. Nh? th?, các m?u thi?t k? áo phông ??p và sáng t?o c?a chúng tôi ???c khách hàng ?ánh giá r?t cao v? tính ?ng d?ng và ki?u dáng th?i trang. Nh?n thi?t k? m?u, in – thêu áo thun theo yêu c?u là m?t trong nh?ng th? m?nh c?a Mantis. Chúng tôi không ng?ng c? g?ng ?? t?o ra nh?ng s?n ph?m áo phông ??ng ph?c ch?t l??ng cao v?i giá thành r? ?? ph?c v? khách hàng t?t nh?t.

?ánh giá

Nh?ng m?u áo phông ??p 2018 vào lúc: Tháng Hai 25th, 2019 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ