M?c vest nam ??p nh? “nam th?n Tim”

M?c vest nam ??p nh? “nam th?n Tim”

?ã bao gi? b?n có th?c m?c là t?i sao ng??i n?i ti?ng l?i có gu th?m m? ??p ??n v?y? Có r?t nhi?u lý do ?? h? luôn sang ch?nh l?ch lãm. Theo tôi, y?u t? th?n thái và cách ch?n trang ph?c ?úng n?i ?úng lúc là m?t trong nh?ng lý ?o làm nên cái ??p c?a h?. N?u b?n mu?n m?c vest nam ??p nh? “nam th?n Tim” thì hãy tham kh?o cách anh chàng này ph?i ?? nhé.

vest nam ??p.01

Anh chàng ch?n áo vest v?t quài hai hàng cúc k?t h?p v?i s? mi tr?ng và cà v?t m?u xanh ?en.

m?c vest nam ??p 2

Kính, ??ng h? và va ly hành lý là hình ?nh quen thu?c cho th?i trang sân bay.

GI LÊ K?T H?P V?I S? MI CÓ TH? COI LÀ TH?I TRANG KINH ?I?N.

GI LÊ K?T H?P V?I S? MI CÓ TH? COI LÀ TH?I TRANG KINH ?I?N.

m?c vest nam ??p 3 m?c vest nam ??p4 M?C VEST NAM ??P 3 GI LÊ K?T H?P V?I S? MI CÓ TH? COI LÀ TH?I TRANG KINH ?I?N.2

Nh?ng không vì th? mà nam ca s? b? quên ni?m ?am mê âm nh?c c?a mình.

Trong tháng 10, Tim s? cho ra m?t m?t MV ballad m?i mà anh ?ã th?c hi?n th?i gian qua. Ngôi sao châu Á 2017 c?ng s? tr? l?i Hàn Qu?c vào ??u tháng 12 ?? cùng th?c hi?n ch??ng trình “Hoa h??u S??c ?e?p Hoa?n my? Toa?n câ?u 2017” v?i s? tham gia c?a nhi?u ngôi sao n?i ti?ng trong và ngoài n??c: Park Min Young, Tr??ng Ng?c Ánh, H? Ng?c Hà, Tr??ng Qu?nh Anh, Võ Hoàng Y?n, MC Phan Anh và Á khôi doanh nhân Mai Di?u Linh. Có th? nói Tim ?ang t?t b?t ho?t ??ng trong nh?ng tháng cu?i n?m 2017.

?ánh giá

M?c vest nam ??p nh? “nam th?n Tim” vào lúc: Tháng Mười Một 1st, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ