L?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h?

L?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h?.

Trong các nhà máy, các công ty v? xây d?ng, các ngành ngh? c? khí, nhân viên công nhân không th? thi?u ???c các thi?t b? b?o h? lao ??ng. Trong ?ó, may ?ô?ng phu?c ba?o hô? lao ?ô?ng cho công nhân, ky? thuâ?t là thi?t b? không th? không có. Nh?ng ?? có m?t b? ?? ??m b?o ch?t l??ng b?n c?n l?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h? lao ??ng.

Qu?n áo b?o h? trong quá trình lao ??ng là r?t quan tr?ng. Nó v?a b?o v? ng??i lao ??ng  kh?i nh?ng tác ??ng nguy hi?m t? môi tr??ng bên ngoài  ??n cho c? th?. Vì v?y, nó ph?i ???c may b?ng nh?ng ch?t li?u dày d?n, v?i ?? b?n cao và tính th?m m?. Nó ph?i th?m hút m? hôi ?? t?o c?m giác thoáng mát cho ng??i s? d?ng.

L?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h? lao ??ng

??ng ph?c b?o h? l? thu?t viên 2017-01043

?? có th? l?a ch?n cho công ty ???c b? ??ng ph?c b?o h? lao ??ng ??p cùng v?i ch?t l??ng và giá c? h?p lý là ?i?u b?n kho?n c?a r?t nhi?u doanh nghi?p. Hôm nay, Mantis se? chia se? v??i ca?c ba?n nh??ng l?u y? khi ??t may, mua ?ô?ng phu?c ba?o hô? lao ?ô?ng v??a chuâ?n la?i v??a ?â?m châ?t th??i trang nhe?!

1. L?y ý ki?n c?a ng??i s? d?ng.

?ê? co? ????c nh??ng bô? ?ô?ng phu?c ba?o hô? lao ?ô?ng ?a?p ??ng hê?t nh??ng yêu câ?u th??c tê?. ??u tiên, ba?n ha?y tham kha?o y? kiê?n cu?a ca?c nhân viên – ng???i tr??c tiê?p s? d?ng. Ch? có h? m?i bi?t ???c trang ph?c b?o h? lao ??ng c?n có nh?ng gì và không c?n. M?i công vi?c khác nhau có yêu c?u v? qu?n áo khác nhau. B?n nên chú ý ghi chép, h? th?ng l?i nh?ng ??c ?i?m c?n l?u ý ?? ch?n ??ng ph?c cho phù h?p v?i t?ng v? trí công vi?c. Bên c?nh ?ó, y?u t? v? th?i ti?t, theo mùa c?ng nên ???c chú tr?ng ?? có ho?ch ??nh ??ng ph?c thích h?p ?ng v?i t?ng ki?u th?i ti?t khí h?u vùng mi?n.

L?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h? lao ??ng ??p

qu?n áo b?o h? lao ??ng cho công nhân ??p

2. Ki?u dáng, m?u s?c ph?i phù h?p v?i công vi?c.

M?t ?i?m quan tr?ng c?n l?u ý là, ki?u dáng và màu s?c c?a b? ??ng ph?c b?o h?. Màu s?c t??i sáng có th? là m?t s? l?a ch?n mang ??n s? n?i b?t. Song b?n nên xét ??n môi tr??ng làm vi?c và màu s?c logo th??ng hi?u mà có s? l?a ch?n phù h?p. V? ki?u dáng, ?ây chính là lúc b?n s? d?ng nh?ng thông tin, d? ki?n ? b??c ??u tiên.

Bám sát mong mu?n c?a nhân viên, tính ch?t công vi?c c?a h?. M?u thi?t k? qu?n áo b?o h? thích h?p, ti?n d?ng cho t?ng v? trí. Làm sao ?? b? ??ng ph?c giúp cho ng??i m?c c?m th?y tho?i mái nh?t. Thi?t k? nên ??n gi?n. H?n ch? t?i ?a cách ?i?u r??m rà ?ính kèm quá nhi?u ph? ki?n.

??ng ph?c b?o v? v?i tông áo m?u xanh da tr?i.L?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h? lao ??ng

??ng ph?c b?o v? v?i tông áo m?u xanh da tr?i

3. Ch?t li?u r?t quan tr?ng.

Ch?n ch?t li?u cho ??ng ph?c b?o h? lao ??ng, th??ng là v?i kaki Nam ??nh, kaki Thành Công, kaki bangrim,… có ?? b?n cao, ???c s? d?ng cho công nhân trong các ngành công nghi?p, nông nghi?p và xây d?ng. ?ây là lo?i v?i d?y d?n, ?? b?n cao nh?ng v?n thoáng mát ??m b?o cho ng??i lao ??ng khi s? d?ng c?m th?y d? ch?u và thu?n ti?n trong khi làm vi?c.

V?i kaki 2721 may qu?n áo b?o h? lao ??ng

V?i kaki 2721 may qu?n áo b?o h? lao ??ng

4. Ch?t l??ng ???ng may ph?i ??p, b?n, ch?c ch?n.

Ch?t l??ng may ??ng ph?c b?o h? lao ??ng luôn ph?i ???c ??m b?o tuy?t ??i. B?n nên cân nh?c xem xét v? l?i ích c?a vi?c ???t may quâ?n a?o ba?o hô? cao c?p cho công nhân. V?i b? ??ng ph?c b?o h? lao ??ng cao c?p t? ch?t li?u v?i ??n ch?t l??ng k? thu?t may ??p, ch?c ch?n. Nh?ng y?u t?  này giúp cho chúng phát huy h?t tác d?ng b?o v? an toàn  cho ng??i s? d?ng. Bên c?nh ?ó, ??ng ph?c b?o h? ch?t l??ng còn ti?t ki?m chi phí thay m?i ??ng ph?c nhi?u l?n.

???ng may ch?c ch?n

???ng may ch?c ch?n

5. Mang ??m tính ch?t nh?n di?n th??ng hi?u.

Ngoài ra, b?n c?ng không nên quên r?ng ??ng ph?c góp ph?n làm gia t?ng giá tr? th??ng hi?u c?a công ty b?n. Hình ?nh ??ng ph?c b?o h? luôn t?o ???c ?n t??ng v?i t?t c? m?i ng??i. ?ây là c? h?i ?? qu?ng bá hình ?nh chuyên nghi?p c?a công ty b?n. Do ?ó nên ??a các ??c ?i?m v? logo th??ng hi?u vào  m?t cách tinh t? và th?m m? nh?t.

??ng phuc áo phông c? tr? 2017011

Th??ng hi?u Mantis

?ô?ng phu?c Mantis chuyên cung c?p nh?ng m?t hàng ??ng ph?c k? s?, ??ng ph?c k? thu?t, ??ng ph?c công nhân … Ch?t li?u v?i may ?ô?ng phu?c b?n b?, thoáng mát th?m hút m? hôi. Bên c?nh ?ó, chu?ng tôi còn gia công các m?t hàng ph? ki?n kèm theo khác nh?:??ng ph?c gile b?o h?, ??ng ph?c áo gió, m? b?o h? lao ??ng, gi?y b?o h? lao ??ng, m? l??i trai b?o h? lao ??ng,…

??ng ph?c b?o h? lao ??ng là trang ph?c ph? bi?n và c?p thi?t nh?t hi?n gi?. Trang ph?c b?o h? c?n ???c may ?o th?t chuyên nghi?p và c?n th?n. N?u b?n ?ang có nhu c?u hãy liên h? ngay v?i Mantis nhe?!

CÁC BÀI VI?T CÙNG CH? ??

?ánh giá

L?u ý khi ??t may, mua qu?n áo b?o h? vào lúc: Tháng Mười 29th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ