K? n?ng ph?c v? món ?n chuyên nghi?p c?n có c?a nhân viên nhà hàng

K? n?ng ph?c v? món ?n c?n có c?a nhân viên nhà hàng, khách s?n.

Ph?c v? món ?n là công vi?c chính và th??ng xuyên c?a nhân viên ph?c v? nhà hàng. ?? ph?c v? món ?n m?t cách chuyên nghi?p ?òi h?i nhân viên nhà hàng c?n có nh?ng k? n?ng c? b?n nh?t. Bài vi?t d??i ?ây s? giúp b?n có thêm nh?ng ki?n th?c nhà hàng c?n thi?t trong ph?n k? n?ng ph?c v? món ?n.

C?n c? trên yêu c?u g?i món c?a th?c khách, nhân viên ph?c v? s? ghi phi?u theo yêu c?u và ph?c v? theo th? t? món ?n. Vi?c làm này ?òi h?i nhân viên ph?c v? bàn c?n có trí nh? t?t và s? kiên nh?n c?n thi?t, ph?c v? s? ?òi h?i cao nh?t c?a th?c khách.

K? n?ng ph?c v? món ?n

1. Nh?ng k? n?ng c?n chú ý trong khâu ph?c v? món ?n

– ?? mang món ?n cho khách, nhân viên ph?c v? có th? dùng khay b?ng ho?c tay mang ??n bàn c?a khách.

– Món ?n ???c g?i ph?i trùng kh?p v?i món ?n nhân viên b?ng ra, tránh s? nh?m l?n t? bàn này sang bàn khác.

– Th??ng xuyên chú ý vi?c mang ?? các d?ng c? kèm theo ?? ?n nh? thìa, d?a, k?p,…

– Cu?i cùng ??ng quên nói câu “Chúc quý khách ngon mi?ng!” khi ??t món t?i bàn và kèm theo nh?ng l?i gi?i thi?u v? món ?n mà khách ?ã ch?n.

2. Nh?ng phát sinh trong quá trình ph?c v? món

– Khi th?c khách yêu c?u gì thêm c?n nhanh chóng ph?c v?.

– Rút b?t bát ??a ?ã dùng xong có trên bàn ra ngoài.

– N?u khách có g?i thêm món c?n order nhanh chóng và chuy?n vào gian b?p.

– Ch? ??ng ph?c v? khách b?ng vi?c rót bia r??u hay mang gi?y ?n.

– L?p hóa ??n và thanh toán ti?n cho khách.

– Có th? xin ý ki?n khách hàng v? món ?n và ch?t l??ng ph?c v?.

– Chào h?i khách khi ra v?.

Trên ?ây là m?t s? l?u ý v? k? n?ng ph?c v? món ?n c?n có c?a nhân viên ph?c v? nhà hàng.Thái ?? và k? n?ng ph?c v? là r?t quan tr?ng. Nó góp ph?n làm nâng cao uy tín, danh ti?ng nhà hàng c?a b?n. T?o ?n t??ng chuyên nghi?p trong m?t th?c khách. Ngoài ra, ch?t l??ng món ?n và ??ng ph?c nhân viên nhà hàng ??p c?ng c?n ??c bi?t l?u ý.

Video v? k? n?ng g?i món chuyên nghi?p.

K? n?ng ph?c v? món ?n chuyên nghi?p c?n có c?a nhân viên nhà hàng
5 (100%) 1 vote[s]

K? n?ng ph?c v? món ?n chuyên nghi?p c?n có c?a nhân viên nhà hàng vào lúc: Tháng Tám 20th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ