??NG PH?C VEST N? 8

Mã sản phẩm: AV651092
Màu sắc: Hình ?nh s?n ph?m ??ng ph?c vest n? 8 ?en ch? là hình ?nh ??i di?n cho b? s?u t?p. V?i nhu c?u tùy theo t?ng doanh nghi?p, ng??i s? d?ng. Chúng tôi s? ??a ra nh?ng m?u s?c phù h?p nh?t.
Kích cỡ: May ?o, may theo size
Chất liệu: Các lo?i v?i v?i thành ph?n pha là cotton, len, visco, spandex, PE
Giá bán: 850.000
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày và ph? thu?c s? l??ng ??n hàng.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c vest n? 8 ?en, m?t khuy v?t dài, nh?n.

V?i tiêu chí sang tr?ng làm lên th??ng hiêu, chúng tôi ??a ra m?u thi?t k? ??ng ph?c vest n? 8. ? thi?t k? này, khách hàng s? t?o cho mình m?t phong cách ch?nh chu c?a ng??i lãnh ??o và thành ??t.

B?ng thông s? thành ph?m.

B?ng thông s? thành ph?m c?a ??ng ph?c vest n? 8

Hình ?nh chi ti?t c?a m?u ??ng ph?c vest n? 8:

??ng ph?c vest n? 8 có th? k?t h?p hoàn h?o v?i qu?n âu và zuyp??ng ph?c vest n? 8 ???c thi?t k? 1 khuy v?t nh?n, dàiHình ?nh ch?p c?n các c?m chi ti?t c?a s?n ph?mC?m chi ti?t c?a ??ng ph?c vest n?

CÁC V?N ?? LIÊN QUAN ??N ??N HÀNG.

Công ty may ??ng ph?c Mantis v?i 11 n?m ???c khách hàng ?ón nh?n t? d?ch v? ??n s?n ph?m m?t cách tích c?c. Chúng tôi luôn c? g?ng ?? ??m b?o m?i ??n hàng ??n v?i khách hàng b?ng c? s? hài lòng. Hãy ??n v?i chúng tôi ?? xem m?u ??ng ph?c vest n? 8 và c?m nh?n.

TH?I GIAN GIAO HÀNG:

1.Thông th??ng chúng tôi s? t? v?n, thi?t k?, g?i báo giá cho khách hàng trong vòng 48 gi?.
2. Sau khi ký h?p ??ng, khách hàng s? ph?i thanh toán tr??c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng.
3. Mi?n phí v?n chuy?n cho khách ??t các ??n hàng t? 6.000.000 ??ng tr? lên.
4. Th??ng thì hàng s? ??n tay khách hàng trong vòng 10-15 ngày(không k? ngày l? và ch? nh?t) sau khi hai bên ký h?p ??ng và chúng tôi nh?n ???c ti?n ??t c?c.

B?O HÀNH CHO S?N PH?M:

1. Hai tháng b?o hành cho s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p!
2. N?u b?n không hài lòng khi b?n nh?n ???c hàng so v?i s?n ph?m m?u xin vui lòng ph?n ánh l?i ?? chúng tôi s?n xu?t l?i ho?c hoàn ti?n. Hãy liên h? v?i tôi tr??c khi b?n tr? l?i nó.
3. N?u s?n ph?m có l?i trong vòng 2 tháng xin vui lòng liên h? l?i ?? chúng tôi g?i s?n ph?m thay th?.

D?CH V? H? TR?:

1. Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?em l?i m?u s?c t?t nh?t cho th??ng hi?u c?a b?n c?ng nh? s?c kh?e và s? ti?n l?i trong khi b?n làm vi?c.
2. Xin vui lòng cho chúng tôi n?u b?n không hài lòng ho?c hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi.
3. Hãy nói v?i b?n bè c?a b?n n?u b?n c?m th?y ch?t l??ng t?t và hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi, và c?ng xin vui lòng cung c?p cho chúng tôi m?t ?ánh giá chính xác c?m nh?n c?a b?n.

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG: (xem chi ti?t t?i ?ây)

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c ph?c v? m?t cách t?n tình và chu ?áo.

?ánh giá

??NG PH?C VEST N? 8 vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.