Công ty may thi?t k? ??ng ph?c gia ?ình chuyên nghi?p.

Công ty may thi?t k? ??ng ph?c gia ?ình chuyên nghi?p.

B?n ?ã có ý t??ng gì cho gia ?ình nh? c?a b?n ch?a ? Nh?ng b? ??ng ph?c gia ?ình thì sao nh? ? B?n có mu?n gia ?ình mình có nh?ng b? ??ng ph?c ?n t??ng, ??p mang phong cách tr? chung và h?n h?t là nh?ng b? ??ng ph?c s? g?n k?t c? nhà l?i g?n nhau h?n.

Tình yêu th??ng, tr? che, h?nh phúc ???c k?t n?i qua nh?ng b? ??ng ph?c gia ?ình, nh?ng b? qu?n áo s? mang l?i s? ?m áp, thân th??ng. Th?i trang Mantis xin g?i t?i b?n và gia ?ình d?ch v? thi?t k? và may ??ng ph?c ch?t l??ng  và chuyên nghi?p.

dong phuc gia dinh

Nh?ng m?u ??ng ph?c gia ?ình hot nh?t 2014

 ??ng ph?c gia ?ình Mantis là th??ng hi?u c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis vi?t Nam.

Là ??n v? chuyên s?n xu?t ??ng ph?c và cung c?p các lo?i s?n ph?m áo ??ng ph?c gia ?ình. V?i ki?u cách và ch?t li?u v?i phong phú ?a d?ng v? ch?t li?u nh? cotton, Kate, thun co dãn b?n chi?u…

dong phuc gia dinh

M?u áo ??ng ph?c gia ?ình ???c nhi?u ba m? l?a ch?n

??ng ph?c Mantis v?i ??i ng? nhân viên t? v?n thi?t k? ??ng ph?c chuyên nghi?p, tr? ??y n?ng ??ng, nhi?t huy?t luôn hi v?ng s? ?em t?i cho quý khách hàng nh?ng b? qu?n áo ?òng ph?c gia ?ình ??p, b?n và ch?t ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u c?a c? nh?ng khách hàng khó tính nh?t.

dong phuc gia dinh

Các thi?t k? ??ng ph?c gia ?ình phù h?p v?i ti?t n?ng ?m

Nh?ng b? ??ng ph?c gia ?ình t?i Mantis ???c s?n xu?t trên công ngh? s?n xu?t và may ??ng ph?c tiên ti?n nh?t.

Luôn t?o ra s?n ph?m t?t nh?t th? tr??ng. N?i tr?i nh?t là công ngh? và ph??ng pháp in l?a và in chuy?n nhi?t nh?m ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a khách hàng, b?n, ??p, ch?t l??ng và giá thành r? nh?t.

Nh? chúng ta bi?t phong trào áo ?ôi, ??ng ph?c gia ?ình tr? nên hot và thình hành ??c bi?t là nh?ng gia ?ình Teen. V?i nh?ng b? ??ng ph?c này s? tao ra tình yêu g?n k?t ch?t tr? t?ng thành viên trong gia ?ình ?em m?i ng??i t?i g?n nhau h?n và c?ng là s? riêng bi?t n?i b?t riêng c?a gia ?ình b?n.

dong phuc gia dinh

??n v?i th?i trang Mantis quý khách hàng s? ???c s? h?u nh?ng b? ??ng ph?c ???c thi?t k? dành riêng cho gia ?ình b?n.

B?n và gia ?ình s? s? h?u nh?ng b? ??ng ph?c ?ng ý nh?t và tuy?t v?i nh?t v?i ??y ?? các m?u mã, ch?t li?u nh?ng hình ?nh ng? ngh?nh ?áng yêu, quý khách hàng t?i v?i chúng tôi s? tìm ???c s?n ph?m ?ng ý cho gia ?ình mình.

M?u ??ng ph?c gia ?ình b?n có th? cùng gia ?ình mình ?i d?o ph?

M?u ??ng ph?c gia ?ình b?n có th? cùng gia ?ình mình ?i d?o ph? và t?o ra s? khác bi?t

Các m? có th? ??t mua ho?c may ??ng ph?c gia ?ình  t?i công ty may ??ng ph?c Mantis , chúng tôi ?ang có tr??ng trình ?u ?ãi v?i các ??n hàng l?n trên toàn qu?c. Các m?u ??ng ph?c ??p nh?t n?m nay liên t?c ???c c?p nh?t trong kho thi?t k? cho b?n thoái mái l?a ch?n. Chúng tôi luôn l?y tiêu chí làm hài lòng quý khách hàng lên ??u tiên. Hãy g?i cho Mantis ngay khi gia ?ình b?n có nhu c?u.

Quý khách có nhu c?u, vui lòng liên h?, chúng tôi s? t?i t?n n?i g?p g?, t? v?n và thi?t k? m?u mã theo yêu c?u .

Công ty c? ph?n Th?i Trang Mantis

+ Tr? s? v?n phòng chính: S? 6 ngõ 124 – Kh??ng Trung – Thanh Xuân – Hà N?i.

+ X??ng s?n xu?t: S? 58 A, ngõ 211, Kh??ng Trung, qu?n Thanh Xuân, Hà N?i.

+ Showroom: S? 173 V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, ph??ng Kh??ng Trung, qu?n Thanh Xuân, Hà N?i.

?i?n tho?i: 024 3566 8633.

Hotline: 0978 522 998 |  0979 522 998.

Email: detmaythoitrang@gmail.com

?ánh giá

Công ty may thi?t k? ??ng ph?c gia ?ình chuyên nghi?p. vào lúc: Tháng Mười Một 1st, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ