??ng Ph?c ??u B?p 04

Mã sản phẩm: DPDB017028
Màu sắc: Quý khách có th? ??t màu s?c theo yêu c?u nh?n di?n th??ng hi?u c?a h? th?ng nhà hàng khách s?n c?a mình.
Kích cỡ: May theo size- s? ?o
Chất liệu: KAKI, KATE FORD: 65%COTTON 35%POLYESTE,
Giá bán: 415.000 ?/b?
Thời gian giao hàng: Thông th??ng thì chúng tôi s? giao hàng sau 15 ngày k? t? khi khách hàng duy?t m?u và ký h?p ??ng. Tuy nhiên theo yêu c?u, quý khách có th? l?y s?m h?n ch? c?n h? tr? chúng tôi thêm kinh phí s?n xu?t hàng g?p.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo b?p nam ??p m?u 04 – Công ty may ??ng ph?c nhà hàng khách s?n Mantis.

– Ch?t li?u may ??ng ph?c ??u b?p ch?t l??ng cao c?p, kh? n?ng th?m m? hôi t?t, thoáng mát, d? dàng t?y r?a v?t d?u m?. Quý khách có th? ch?n các lo?i v?i nh?: kaki thun, kaki Hàn Qu?c, kaki Thành Công, kaki 65/35, kate, … ?? may nh?ng b? ??ng ph?c áo b?p nam n? ??p nh?t.

– C? áo và tay áo có ???ng may g?n gàng,ch?c ch?n, thu?n ti?n cho công vi?c ??u b?p ph?i ho?t ??ng liên t?c.

– M?u áo b?p nam này ???c thi?t k? v?i form dáng chu?n, nhi?u kích c? size nh? S, M, L, XL, … ?? ph?c v? quý khàng hàng.

M?u áo b?p nam ??p Áo b?p nam ??p cho ??u b?p M?u áo b?p nam thi?t k? phong cách 2 hàng khuy c? ?i?n V?i may áo b?p nam ch?t l??ng cao c?p ???ng may t? m?, ch?c ch?n M?u áo b?p nam ??p cho nhà hàng khách s?n - ??ng ph?c Mantis

Chúng tôi có nhi?u m?u qu?n áo b?p nam n? may s?n v?i thi?t k? ??p ?? quý khách l?a ch?n.

Công ty may ??ng ph?c Mantis là ??a ch? tin c?y c?a nhi?u nhà hàng, khách s?n l?n t?i Hà N?i, TPHCM và các t?nh thành trên c? n??c. Các s?n ph?m ??ng ph?c b?p c?a Mantis nh? m? b?p, áo b?p, t?p d?, … ???c may v?i s? l??ng l?n nh?ng luôn ??m b?o ch?t l??ng trên t?ng ???ng may.

??ng ph?c Mantis v?i s? ?a d?ng v? ki?u dáng, ch?t li?u v?i, luôn t?o ra nh?ng m?u áo b?p nam n? ??m b?o và giá thành c?nh tranh nh?t. Chúng tôi cung c?p ??ng ph?c cho t?t c? các h?ng m?c trong mô hình kinh doanh nhà hàng khách s?n. ??ng ph?c l? tân khách s?n, ??ng ph?c nhân viên ph?c v?, ??ng ph?c ??u b?p nhà hàng, … M?i s?n ph?m c?a Mantis là k?t qu? c?a m?t quy trình làm vi?c chuyên nghi?p. Chúng tôi luôn tìm hi?u k? l??ng v? ??c thù công vi?c c?a t?ng b? ph?n trong mô hình nhà hàng khách s?n. T? ?ó lên ph??ng án ch?n v?i, thi?t k? m?u phù h?p nh?t d?a trên tiêu chí: ch?t l??ng, ti?n l?i, ??p, giá thành c?nh tranh.

B?n có th? tham kh?o thêm m?t s? thông tin h?u ích d??i ?ây ?? ch?n cho mình m?u áo b?p ?ng ý nh?t.

?ánh giá

??ng Ph?c ??u B?p 04 vào lúc: Tháng Mười Một 7th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.