??ng ph?c b?p cho khu ngh? d??ng InterContinental ph?c v? APEC 2017

??ng ph?c b?p cho khu ngh? d??ng InterContinental ph?c v? APEC 2017.

Trong Tu?n l? C?p cao APEC 2017 v?a qua, nhi?u s? ki?n quan tr?ng ?ã ???c t? ch?c nh? H?i ngh? t?ng k?t Các quan ch?c c?p cao APEC (CSOM), H?i ngh? Th??ng ??nh Kinh doanh (VBS), Cu?c h?p c?a H?i ??ng T? v?n doanh nghi?p APEC (ABAC), H?i ngh? liên B? tr??ng Ngo?i giao – Kinh t? (AMM), H?i ngh? Th??ng ??nh Doanh nghi?p (CEO Summit)…

Công ty c? ph?n th?i trang Mantis v?i 10 n?m kinh nghi?m trong t? v?n và s?n xu?t ??ng ph?c b?p ?ã ???c tin t??ng ?? th?c hi?n may ?o nh?ng b? ??ng ph?c b?p ??t tiêu chu?n 5 sao cho các ngh? nhân trong nh?ng ngày n?u ?n ph?c v? chính khách APEC.

?? ph?c v? b?a ?n trong bu?i ti?c chiêu ?ãi 21 nhà lãnh ??o c?p cao APEC, ba m? con ngh? nhân Ánh Tuy?t cùng vào b?p v?i các thành viên ? Khu ngh? d??ng InterContinental ?à N?ng.

Ngh? nhân Ánh Tuy?t cho r?ng ngoài tay nghê và nh?ng gia v? ??c tr?ng riêng có trong các lo?i rau, ng? qu? Vi?t Nam thì ??ng ph?c b?p c?ng r?t quan tr?ng ?? làm nên b?a ti?c chiêu ?ãi thành công ???c nhi?u lãnh ??o c?p cao APEC khen ng?i.

??ng ph?c b?p cho khu ngh? d??ng InterContinental ph?c v? APEC 2017

Ngh? nhân Ánh Tuy?t (Hà N?i) cùng hai con gái V? Ki?u Trang và V? Ki?u Linh v??t ???ng xa vào ?à N?ng cùng vào b?p ph?c v? ti?c tr?a ngày 11/11 cho 21 nhà lãnh ??o n?n kinh t? thành viên APEC

?? chu?n b? ?m th?c cho ngày di?n ra H?i ngh? c?p cao APEC 2017 cùng lúc ti?p ?ón 21 nhà lãnh ??o c?p cao, ngh? nhân ?u tú tri th?c ?m th?c dân gian Ánh Tuy?t (áo xanh) ???c m?i t? v?n ?m th?c Vi?t cho h? th?ng khách s?n, nhà hàng Khu ngh? d??ng InterContinental ?à N?ng.

Ba me con cung nau tiec trua cho cac nha lanh dao APEC.

??ng ph?c ??u b?p c?a khách s?n

H?n m?t tháng tr??c khi di?n ra s? ki?n Tu?n l? c?p cao APEC, ngh? nhân Ánh Tuy?t nhi?u l?n vào ?à N?ng ?? h??ng d?n, chia s? kinh nghi?m, l?a ch?n món ?n, l?p ra th?c ??n phù h?p cho ti?c chiêu ?ãi mang t?m qu?c t? này.

Tr??c tr?ng trách này, ngh? nhân Ánh Tuy?t ph?i dành th?i gian nghiên c?u, tìm hi?u k? t?ng n?n v?n hóa, ??c bi?t ?m th?c ph?i phù h?p v?i tôn giáo c?a t?ng lãnh ??o c?p cao. “Tôi trang b? nh?ng ki?n th?c nh? v?y là ?? th? hi?n s? tôn tr?ng ??i v?i v?n hóa và tôn giáo c?a các quan khách. Ngoài ra, chi ti?t các thông tin c?a các ?oàn và t?ng lãnh ??o… ?? ch? bi?n món ?n cho phù h?p”, bà Tuy?t chia s?.

??ng ph?c ??u b?p ??p

Sau nhi?u l?n “ch?y th?”, l?a ch?n t? 50 món ?n tinh túy ?m th?c, ngh? nhân Ánh Tuy?t cùng các ??u b?p l?p ra 12 th?c ??n. Sau ?ó, bà cùng các c?ng s? sàng l?c ra th?c ??n chính v?i b?n món ?n ??c tr?ng c?a Vi?t Nam.

Cùng ng?m l?i m?t s? hình ?nh các ngh? nhân và ??u b?p khách s?n trong trang ph?c ??ng ph?c b?p làm lên thành công và ?? l?i nhi?u ?n t??ng trong lòng quan khách và b?n bè qu?c t?.

??ng ph?c áo b?p apec áo b?p bán s?n áo b?p tr?ng ??p áo b?p bán s?n t?i hà n?i ??ng ph?c b?p giá r? t?i hà n?i may ??ng ph?c b?p ??p d?ng ph?c ??u b?p apec 2017

?ánh giá

??ng ph?c b?p cho khu ngh? d??ng InterContinental ph?c v? APEC 2017 vào lúc: Tháng Tư 28th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ