??ng ph?c áo phông ??p

Th? nào là ??ng ph?c áo phông ??p?

Các b?n th??ng c?m th?y gò bó, không tho?i mái khi ph?i m?c ??ng ph?c vì nó không ch?t l??ng và th?i trang. B?n mu?n m?c nh?ng chi?c áo phông ??p, b?n, tho?i mái v?n ??ng. V?y nh?ng chi?c áo phông có th??ng hi?u th?i trang l?n nh?: Gucci, Lacoste, Nike, Adidas … s? thích h?n?

Nó c?ng s? ??n ?i?u nhàm chán ??n ph?n c?m n?u ngày nào c?ng s? d?ng mà thôi. V?y làm sao ?? ngày nào c?ng h?ng kh?i, t? hào m?c lên mình chi?c áo phông ??ng ph?c?

??ng ph?c Mantis xin t? v?n cách ch?n làm m?t  b? ??ng ph?c mà  b?t k? ai c?ng ph?i thích:

??ng ph?c áo phông ??p 1 - ??ng ph?c Mantis
Hình ?nh minh h?a: ??ng ph?c áo phông ??p

??u tiên c?n chu?n b? cho mình m?t m?u ??ng ph?c áo phông ??p.

Màu s?c là ?i?u quan tr?ng, b?n nên ch?n màu s?c nh? nhàng, t? nhiên và g?n g?i v?i vi?c nh?n di?n th??ng hi?u c?a mình. B?n c?ng nên ch?n 3 ho?c 4 màu ch? ??o, và màu ph?i r?i l?y ý ki?n c?a m?i ng??i cho có s? th?ng nh?t và khách quan.

Chia dáng ??ng ph?c theo mùa. Mùa hè áo c?c tay thi?t k? nh? th? nào, mùa thu ?ông thì thi?t k? ra làm sao … Sau ?oc ch?n ki?u may có c? hay không c? thì phù h?p. V?i lo?i áo phông ?òi h?i trang nhã cho nhân viên trung tu?i thì nên may áo polo shirt (áo phông c? tr? t?c là dùng bo c? d?t s?n, ho?c c? ??c). V?i ??ng ph?c l?p, nhóm, s? ki?n … Nh?ng l?nh v?c ngh? n?ng ??ng nên ch?n áo phông c? tròn. V?a ti?t ki?m v?a d? s? d?ng.

dong-phuc-ao-phong-dep-02
M?u thi?t k?: ??ng ph?c áo phông ??p

Sau thi?t k? thì b??c ti?p theo là vi?c ch?n v?i.

Có r?t nhi?u lo?i v?i ?? b?n ch?n và mình ?ã có bài vi?t h??ng d?n ch?n v?i phù h?p may ??ng ph?c. Mình xin nh?c l?i cách ch?n v?i nh? sau:

  • Thành ph?n cotton v?a ph?i, tr?ng l??ng trung bình.
  • V?i áo phông c? tròn (không c?): v?i singer.
  • V?i áo phông c? tr? (c? ??c, bo c? b?): v?i singer, Lacoste v?i, v?i mè.
  • V?i áo khoác thu ?ông: dùng v?i da cá.

dong-phuc-ao-phong-dep-03

Hình ?nh minh h?a v?i: ??ng ph?c áo phông ??p

B??c ti?p theo là l?a ch?n ph??ng pháp in hay thêu.

S? d?ng ph??ng pháp nào là quy?n c?a các b?n. Theo mình nên h?i nhà s?n xu?t, h? có kinh nghi?m và s? t? v?n t?t nh?t. N?u tr??ng h?p các b?n ch? ??nh làm thì m?u s?c logo, sologan, chipi …, ch?t li?u v?i mà b?n s? d?ng ?nh h??ng ??n ch?t l??ng và ph??ng pháp in, thêu. V?i áo phông r?t ??n gi?n vì b?n có nhi?u s? l?a ch?n cách in,thêu. V?i ??ng ph?c nhân viên thì nên thêu logo cho b?n, ??ng ph?c l?p, nhóm, s? ki?n thì nên in cho ??p.

dong-phuc-ao-phong-dep-04
?nh minh h?a: sologan ??ng ph?c áo phông ??p

Cu?i cùng, vi?c ch?n size áo phông quy?t ??nh l?n ??n vi?c ??ng ph?c ??p hay x?u.

Size ??ng ph?c áo phông ch?n vô cùng ??n gi?n, b?n ch? c?n có thông s? s?n ph?m size, chi?u cao và cân n?ng là có th? ch?n t??ng ??i chu?n xác. N?u ch?a an tâm hãy g?i ?i?n nh? bên t? v?n h? ch?n cho b?n (0986 918 528).
Nh? v?y v?n ?? còn l?i là th??ng th?o giá c?, s? l??ng và ??t hàng. ?? mang ??n nh?ng s?n ph?m t?t cho khách hàng là chuy?n không d? dàng, m?t s?n ph?m ph?i tr?i qua r?t nhi?u khâu, ngoài ra các d?ch v? luôn ?i kèm ?? th?a mãn nhu c?u c?ng nh? th? hi?n s? ph?c v? t?t, chuyên nghi?p c?a công ty, góp ph?n mang s?n ph?m ??n g?n v?i khách hàng h?n, th??ng hi?u ???c bi?t ??n r?ng rãi .
Chúc các b?n có s? l?a ch?n t?t cho mình!

??a Ch? Liên H?: CÔNG TY C? PH?N TH?I TRANG MANTIS VI?T NAM
1) S? 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i.
M: (04) 3 218 1062 | (04) 3 218 10,623 | Hotline: 0978 522 998/0979 522 998
2) S? 58 A, ngõ 211 – Kh??ng Trung C? – Thanh Xuân – Hà N?i.
M: (04) 3 566 8633 / E: detmaythoitrang@gmail.com.

 

?ánh giá

??ng ph?c áo phông ??p vào lúc: Tháng Mười Một 22nd, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ