??NG PH?C ÁO PHÔNG 7

Mã sản phẩm: AP719270
Màu sắc: 14 m?u l?a ch?n
Kích cỡ: ??t hàng theo Size
Chất liệu: 100% cotton
Giá bán: Xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi
Thời gian giao hàng: 10 ngày k? t? khi ??t hàng
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

??t mua ??ng ph?c áo phông t?i Công ty ??ng ph?c Mantis, b?n s? ???c t? v?n mi?n phí, thi?t k? theo yêu c?u. ??ng ph?c áo phông t?i Mantis ??m b?o tinh th?m m? và ch?t l??ng hàng ??u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua ??ng ph?c áo phông, ??ng ph?c Mantis là s? l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n.

Khi mua ??ng ph?c áo phông cotton, có 4 lo?i áo phông cotton ?? b?n tham kh?o:

– Cotton 100%: S?i cotton có ngu?n g?c t? s?i qu? bông hay chính xác h?n là s?i Xenluloxo ( s?i bông). ?ây là ch?t li?u cao c?p nên thông th??ng ???c các th??ng hi?u n?i ti?ng s? d?ng trong d?t may. G?i ?ây là ch?t li?u cao c?p vì ??c tính th?m hút m? hôi t?t cùng ?? co giãn ?àn h?i cao nên r?t b?n và phù h?p v?i khí h?u nhi?t ??i Vi?t Nam.

– CVC (th??ng g?i cotton 65/35): Thành ph?n bao g?m 65% x? cotton và 35% x? PE. ?ây c?ng có th? ???c coi là lo?i v?i cao c?p vì t? l? thành ph?n cotton chi?m khá cao. Và c?ng ???c s? d?ng trong vi?c d?t may các lo?i trang ph?c th?i trang cao c?p.

– TC (th??ng g?i cotton 35/65): Thành ph?n g?m 35 % x? cotton và 65% x? PE. V?i t? l? pha nh? v?y ta có c?m giác ngoài ?? m?m m?i c?a v?i, v?n còn ?? “??ng v?i” c?a PE. ?ây là ch?t li?u trung bình khi làm áo thun, và ???c ?a ph?n s? d?ng trong th?i trang dân d?ng

– PE (Polyeste): Thành ph?n g?m 100% s?i PE, Nh?ng chi?c áo thun có thành ph?n s?i PE th??ng có ?? b?n cao và ít b? nhàu. V?i ít b? co khi s? d?ng. Giá thành m?m, nên ???c ph? bi?n.

mua ??ng ph?c áo phông 1 - ??ng ph?c Mantismua ??ng ph?c áo phông 2 - ??ng ph?c Mantismua ??ng ph?c áo phông 3 - ??ng ph?c Mantismua ??ng ph?c áo phông 4 - ??ng ph?c Mantismua ??ng ph?c áo phông 5 - ??ng ph?c Mantismua ??ng ph?c áo phông 6 - ??ng ph?c Mantismua ??ng ph?c áo phông 7 - ??ng ph?c Mantis

TH?I GIAN GIAO HÀNG:

1.Thông th??ng chúng tôi s? t? v?n, thi?t k?, g?i báo giá cho khách hàng trong vòng 48 gi?.
2. Sau khi ký h?p ??ng, khách hàng s? ph?i thanh toán tr??c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng.
3. Mi?n phí v?n chuy?n cho khách ??t các ??n hàng t? 6.000.000 ??ng tr? lên.
4. Th??ng thì hàng s? ??n tay khách hàng trong vòng 10-15 ngày(không k? ngày l? và ch? nh?t). Sau khi hai bên ký h?p ??ng và chúng tôi nh?n ???c ti?n ??t c?c.

B?O HÀNH CHO S?N PH?M KHI B?N MUA ??NG PH?C ÁO PHÔNG T?I MANTIS:

1. Hai tháng b?o hành cho s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p!
2. N?u b?n không hài lòng khi b?n nh?n ???c hàng so v?i s?n ph?m m?u xin vui lòng ph?n ánh l?i ?? chúng tôi s?n xu?t l?i ho?c hoàn ti?n. Hãy liên h? v?i tôi tr??c khi b?n tr? l?i nó.
3. N?u s?n ph?m có l?i trong vòng 2 tháng xin vui lòng liên h? l?i ?? chúng tôi g?i s?n ph?m thay th?.

D?CH V? H? TR?:

1. Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?em l?i m?u s?c t?t nh?t cho th??ng hi?u c?a b?n. ??m b?o s?c kh?e và s? ti?n l?i trong khi b?n làm vi?c.
2. Xin vui lòng cho chúng tôi n?u b?n không hài lòng ho?c hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi.
3. Hãy nói v?i b?n bè c?a b?n n?u b?n c?m th?y ch?t l??ng t?t và hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi. Và c?ng xin vui lòng cung c?p cho chúng tôi m?t ?ánh giá chính xác c?m nh?n c?a b?n.

Xem thêm:
?ánh giá

??NG PH?C ÁO PHÔNG 7 vào lúc: Tháng Ba 15th, 2018 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.