??ng Ph?c Áo Phông 5

Mã sản phẩm: AP445615
Màu sắc: R?t nhi?u m?u ?? b?n ch?n l?a
Kích cỡ: ??t hàng theo size
Chất liệu: Singer 65/35; 100% cotton
Giá bán: Vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c bi?t.
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay v?i nhi?u màu s?c, kích c? cho b?n l?a ch?n. Hãy liên h? v?i ??ng ph?c Mantis ?? ???c t? v?n mi?n phí và thi?t k? theo yêu c?u.

M?u ??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay này ???c may b?ng ch?t li?u singer co giãn 4 chi?u. Vô cùng tho?i mái cho ng??i m?c.

Áo thun không c? ( c? tròn) là ki?u dáng ??n gi?n nh?ng vô cùng tr? trung và n?ng ??ng. Mua ??ng ph?c áo thun này là s? l?a chon hoàn h?o cho b?n.

V?i thi?t k? hài hòa, ??m b?o tính th?m m? và ch?t l??ng. ??ng th?i toát lên s? kh?e kho?n n?ng ??ng cho nh?ng ng??i s? d?ng.

Thi?t k? này phù h?p v?i ?i ch?i, m?c nhà ho?c làm ??ng ph?c cho các quán trà, cà phê, ??ng ph?c nhóm, l?p, ??ng ph?c s? ki?n, nhân viên công s?.

?? bi?t cách b?o qu?n ??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay, quý khách có th? tham kh?o thêm thông tin ? cu?i bài.

??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 1 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 2 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 3 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 4 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 5 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 6 - ??ng ph?c Mantis8??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 7 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 8 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 9 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông c? tròn dài tay 10 - ??ng ph?c Mantis

B?o qu?n áo thun c? tròn dài tay khi m?i mua áo v?:

  • N?u áo thun có ?ính h?t ho?c có hình in. B?n nên l?n trái áo l?i, dùng bàn ?i ?i l?i phía sau ?? t?ng ?? b?n c?a hình in và h?t trang trí.
  • ?? t?ng ?? b?n màu c?a áo: B?n ??ng v?i gi?t áo v?i xà phòng mà nên ngâm áo trong n??c l?nh. Pha gi?m ho?c mu?i kho?ng 1 ti?ng r?i x? s?ch v?i n??c l?nh. Cách làm này khi?n màu c?a áo h?n ch? b? phai trong quá trình s? d?ng.

Chi ti?t h?n v? cách gi?t và b?o qu?n ?? áo thun luôn b?n ??p, quý khách có th? tham kh?o thêm bài vi?t cách b?o qu?n áo thun c?a Th?i trang Mantis.

M?t s? s?n ph?m ??ng ph?c áo phông m?i ?ang hot c?a Mantis:

?ánh giá

??ng Ph?c Áo Phông 5 vào lúc: Tháng Ba 15th, 2018 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.