??NG PH?C ÁO PHÔNG 13

Mã sản phẩm: AP871438
Màu sắc: 12 m?u cho b?n ch?n
Kích cỡ: May theo size
Chất liệu: singer co giãn 4 chi?u 95% cotton, 5% spandex
Giá bán: Vui lòng liên h? ??t hàng phía d??i
Thời gian giao hàng: 10 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

Công ty c? ph?n Th?i trang Mantis chuyên cung c?p ??ng ph?c áo phông h?c sinh.

B?n và ??p và nh?ng gì ng?n g?n nh?t có th? mô t? v? s?n ph?m ??ng ph?c áo phông này. B?n có th? liên h? tr?c ti?p v?i Th?i trang Mantis. B?n s? ???c t? v?n mi?n phí và thi?t k? theo yêu c?u. N?u b?n ?ang có nhu c?u v? ??ng ph?c áo phông h?c sinh, m?u ??ng ph?c áo phông này là m?t s? l?a ch?n hoàn h?o.

D??i ?ây là nh?ng hình ?nh chi ti?t c?a s?n ph?m ??ng ph?c áo phông h?c sinh này. Kèm h??ng d?n gi?t áo phông ?úng cách khi m?i mua v? ? cu?i bài ?? b?n tham kh?o.

??ng ph?c áo phông h?c sinh 1 - ??ng ph?c Mantis

Size áo – ??ng ph?c MANTIS

??ng ph?c áo phông h?c sinh 2 - ??ng ph?c Mantis

??ng ph?c áo phông h?c sinh – Th?i trang MANTIS

6??ng ph?c áo phông h?c sinh 2 - ??ng ph?c Mantis

10117
13

     

H??ng d?n gi?t ??ng ph?c áo phông khi m?i mua v?:

  • Khi mua hàng ? shop v?, các b?n nên vò nh? qua 1 l?n v?i n??c l?nh, ?? ch?t màu v?i. Vò nhanh r?i mang ?i ph?i li?n, không nên ngâm qua lâu trong n??c.
  • Áo thun nên gi?t b?ng tay. Gi?t b?ng máy s? làm giãn v?i, dù có là hàng hi?u.
  • Nên gi?t áo thun b?ng n??c l?nh ho?c n??c nóng d??i 40 ??. Vì n?u gi?t áo thun trong n??c quá nóng s? làm v?i giãn ra và l?ng áo.
  •  H?n ch? dùng các lo?i n??c x? m?m v?i vì nó s? làm áo thun b? giãn r?t nhanh. Và khi?n hình in b? m?m, d? bong tróc. N?u b?n mu?n áo th?m h?n sau khi gi?t, b?n có th? dùng các lo?i n??c x? th?m.
  •  ?? s? d?ng áo thun ???c lâu h?n nên gi?t b?ng tay và l?n trái áo l?i trong quá trình gi?t. Tránh tr??ng h?p b? m?t hình in b? c? sát d? gây tróc và x??c hình.
  • Không nên v?t áo thun sau khi gi?t. Vì nh? v?y s? khi?n v?i áo giãn ra và làm h?ng luôn chi?c áo c?a b?n. T?t nh?t nên g?p áo l?i r?i ?n cho n??c thoát ra ?? ch?t v?i không b? kéo ch?y x? xu?ng.

Chi ti?t h?n, quý khách có th? tham kh?o thêm h??ng d?n b?o qu?n áo thun c?a ??ng ph?c MANTIS.

?ánh giá

??NG PH?C ÁO PHÔNG 13 vào lúc: Tháng Mười 16th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.