??NG PH?C ÁO PHÔNG 11

Mã sản phẩm: AP471029
Màu sắc: 12 m?u l?a ch?n
Kích cỡ: ??t hàng theo size
Chất liệu: vài lacoste, singer 100% cotton
Giá bán: Vui lòng liên h?
Thời gian giao hàng: 10 ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.
Tạo báo giá

B?n ?ang có nhu c?u may ??ng ph?c áo phông t?i Hà N?i ? ??ng ph?c Mantis là công ty may ??ng ph?c uy tín v?i nhi?u n?m kinh nghi?m. Mua ??ng ph?c t?i Mantis là s? l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n.

S? chuyên nghi?p và t?n t?y là nh?ng gì chúng tôi mu?n mang ??n cho b?n. Nh?ng m?u thi?t k? áo phông ??ng ph?c hot nh?t trong n?m ??u thu?c v? Mantis. Chúng tôi t? hào là nhà s?n xu?t và phân ph?i ??ng ph?c áo phông t?i Hà N?i uy tín nh?t.

Chúng tôi nh?n ???c ni?m tin c?a khách hàng không ch? ? ch?t l??ng d?ch v? t?t mà ch?t l??ng s?n ph?m. Ch?t li?u và s? an toàn v?i s?c kh?e khách hàng luôn ???c b?o ??m. Các thi?t k? ??ng ph?c công s?, ??ng ph?c h?c sinh, ??ng ph?c l?p c?a chúng tôi luôn có s? hòa quy?n tinh t? gi?a th?m m? và ch?t l??ng.

Giá c? khi may ??ng ph?c áo phông t?i Hà N?i là ?i?u b?n hoàn toàn có th? yên tâm ? Mantis. Chúng tôi t? tin cung c?p nh?ng m?t hàng ??ng ph?c áo phông r? nh?t, t?t nh?t trên th? tr??ng.

??n v?i ??ng ph?c Mantis, b?n s? ???c t? v?n mi?n phí v? cách chon v?i, cách ch?n size, cách b?o qu?n áo thun.

B?n s? ???c thi?t k? theo yêu c?u v? màu s?c, kích c? c?a áo trong ??n hàng b?n ??a ra. Chúng tôi có chính sách v? th?i gian giao hàng, b?o hành s?n ph?m và d?ch v? h? tr? vô cùng chuyên nghi?p. B?n hoàn toàn có th? yên tâm.

??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 1 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 2 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 3 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 4 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 5 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 6 - ??ng ph?c Mantis??ng ph?c áo phông t?i hà n?i 7 - ??ng ph?c Mantis

C? S? V?T CH?T C?A CÔNG TY MANTIS:


Mantis-uniform

TH?I GIAN GIAO HÀNG:

1.Thông th??ng chúng tôi s? t? v?n, thi?t k?, g?i báo giá cho khách hàng trong vòng 48 gi?.

2. Sau khi ký h?p ??ng, khách hàng s? ph?i thanh toán tr??c 50% t?ng giá tr? h?p ??ng.

3. Mi?n phí v?n chuy?n cho khách ??t các ??n hàng t? 6.000.000 ??ng tr? lên.

4. Th??ng thì hàng s? ??n tay khách hàng trong vòng 10-15 ngày (không k? ngày l? và ch? nh?t). Sau khi hai bên ký h?p ??ng và chúng tôi nh?n ???c ti?n ??t c?c.

B?O HÀNH CHO S?N PH?M:

1. Hai tháng b?o hành cho s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p!

2. N?u b?n không hài lòng khi b?n nh?n ???c hàng so v?i s?n ph?m m?u xin vui lòng ph?n ánh l?i. Chúng tôi s? s?n xu?t l?i ho?c hoàn ti?n. Hãy liên h? v?i tôi tr??c khi b?n tr? l?i nó.

3. N?u s?n ph?m có l?i trong vòng 2 tháng xin vui lòng liên h? l?i ?? chúng tôi g?i s?n ph?m thay th?.

D?CH V? H? TR?:

1. Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?em l?i m?u s?c t?t nh?t cho th??ng hi?u c?a b?n. C?ng nh? s?c kh?e và s? ti?n l?i trong khi b?n làm vi?c.

2. Xin vui lòng cho chúng tôi n?u b?n không hài lòng ho?c hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi.

3. Hãy nói v?i b?n bè c?a b?n n?u b?n c?m th?y ch?t l??ng t?t và hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi. Và c?ng xin vui lòng cung c?p cho chúng tôi m?t ?ánh giá chính xác c?m nh?n c?a b?n.

TRÌNH T? C?A M?T ??N HÀNG KHI MUA ??NG PH?C ÁO PHÔNG T?I HÀ N?I:

mantis-dh
B?n có th? liên h? ngay v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n mi?n phí. Ho?c tham kh?o thêm v? h??ng d?n ??t hàng c?a Mantis.

Chúc b?n có nh?ng tr?i nghi?m thú v? cùng ??ng ph?c Mantis!

Xem thêm: Áo thun dài tay nam tính và l?ch lãm

?ánh giá

??NG PH?C ÁO PHÔNG 11 vào lúc: Tháng Ba 15th, 2018 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.