Công ty s?n xu?t ??ng ph?c

Mantis là công ty s?n xu?t ??ng ph?c v?i uy tín ?ã ???c kh?ng ??nh 11 n?m nay.

Tr?i qua h?n 9 n?m tìm hi?u và thâm nh?p th? tr??ng th?i trang trong n??c. Chúng tôi nh?n th?y nhu c?u th? tr??ng c?ng nh? c? h?i cho các công ty s?n xu?t ??ng ph?c là r?t l?n. ?? ?áp ?ng m?t cách ??y ?? nhu c?u ?ó thì có quá ít th??ng hi?u Vi?t  th?c s? làm ???c.

 Công ty s?n xu?t ??ng ph?c Mantis ???c thành l?p v?i mong mu?n là ??n v? uy tín nh?t.

 Mantis ho?t ??ng v?i ph??ng châm th?a mãn ni?m ?am mê c?a quý khách hàng cho th??ng hi?u, hình ?nh riêng c?a doanh nghi?p mình.

Chúng tôi mong mu?n ???c l?ng nghe, chia s? và b?ng kinh nghi?m ?ã có, k? n?ng và t? duy s? giúp quý khách hàng gi?i quy?t t?t nh?t nhu c?u v? trang ph?c.

S?n xu?t t?t ??ng ngh?a ph?i có con ng??i c?ng nh? c? s? v?t ch?t ?? tiêu chu?n .

Mantis luôn ??m b?o ??i ng? thi?t k? có ?? kinh nghi?m th?c ti?n và trình ?? chuyên  môn. Chúng tôi kh?ng ??nh ?áp ?ng m?i yêu c?u thi?t k? ??ng ph?c cho khách hàng khi ??n v?i công ty.

M?t s? h?ng m?c chúng tôi th??ng xuyên s?n xu?t theo nhu c?u c?a khách hàng:

công ty s?n xu?t ??ng ph?c v?n phòng và công s?

??ng ph?c v?n phòng và công s?

??ng ph?c y t? và ch?m sóc s?c ??p

??ng ph?c y t? và ch?m sóc s?c ??p

 

??ng ph?c qu?ng cáo-s? ki?n

??ng ph?c qu?ng cáo-s? ki?n

Ngoài ra chúng tôi còn có r?t nhi?u các m?u thi?t k? áo ??ng ph?c ??p.

T?i ngân hàng m?u c?a phòng thi?t k?, khách hàng có hàng 1000 m?u ?? tham kh?o và l?a ch?n.

Mantis còn có các nhà x??ng  ? Hà N?i, Nam ??nh, H?i D??ng, H?ng Yên.

Chúng tôi luôn s?n sàng ti?p nh?n và bi?t ?n m?i s? góp ý c?a khách hàng.

M?i thông tin xin vui lòng liên h?:
M?i thông tin v? xin liên h?
Công ty c? ph?n th?i trang Mantis Vi?t Nam.
Tr? s? chính t?i Hà N?i: 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai, Thanh Xuân, Hà N?i.
?i?n tho?i:043 218 1062/ 043 218 1063.
Chi nhánh t?i Nha Trang:71A, Khúc Th?a D?, ph??ng Ph??c Long, thành ph? Nha Trang, t?nh Khánh Hòa.
?i?n tho?i:0583 888 219.
X??ng S?n Xu?t: S? 58A ngõ 211 -Kh??ng Trung – Thanh Xuân – Hà N?i.
?i?n tho?i:04.3566.8633 –Hotline:0978 522 998 ho?c 0979 522 998.

Email: detmaythoitrang@gmail.com – Website: www.thoitrangmantis.com

?ánh giá

Công ty s?n xu?t ??ng ph?c vào lúc: Tháng Mười 31st, 2017 bởi vubien
Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ