Ch?n màu áo l?p sao cho ý ngh?a?

Ch?n màu áo l?p

?? có ???c m?t m?u áo ??ng ph?c l?p ??p thì c?n r?t nhi?u y?u t? nh?: thi?t k? áo l?p ??c ?áo, v?i may áo l?p ch?t l??ng, màu s?c tinh t?, … Trong ?ó, khâu ch?n màu áo l?p mang ý ngh?a r?t quan tr?ng. Màu áo l?p n?i b?t, b?t m?t s? gây ?n t??ng ngay t? cái nhìn ??u tiên c?a ng??i ??i di?n. Hãy cùng Mantis tìm hi?u xem màu s?c c?a áo ??ng ph?c l?p có th? nói lên ?i?u gì nhé.

Khám phá ý ngh?a màu s?c c?a áo l?p

Khi ch?n màu áo l?p, các b?n h?c sinh th??ng ?a thích s? d?ng các tông màu t??i sáng, b?t m?t, th? hi?n s? tr? trung, n?ng ??ng, phù h?p v?i l?a tu?i h?c trò. Các màu s?c ???c s? d?ng ph? bi?n là: tím, vàng, cam, ??, xanh n??c bi?n, xanh lá, h?ng, …

Áo l?p màu tím

Màu tím là hi?n thân c?a s? bí ?n, khôn ngoan, ??c l?p, sáng t?o, ma thu?t. Áo ??ng ph?c l?p có th? s? d?ng màu tím ??m ho?c tím nh?t. Tím ??m th? hi?n nh?ng c?m xúc sâu s?c. Tím nh?t cho th?y b?n là ng??i nh?y c?m, giàu lòng tr?c ?n.

Áo l?p màu tím

??ng ph?c l?p màu vàng

Vàng là màu c?a tia n?ng m?t tr?i, g?n li?n v?i ni?m vui và s? n?ng ??ng. Ch?n màu áo l?p màu vàng c?ng th? hi?n cho s? n?ng ??ng, khu?y ??ng ni?m h?ng kh?i t?i c? t?p th?, khi?n m?i thành viên h?ng say h?n trong các ho?t ??ng l?p, t? ?ó ??t k?t qu? cao h?n.

Áo l?p màu vàng

Áo l?p màu cam

Màu cam th? hi?n s? ?am mê, ph?n kh?i, h?nh phúc, sáng t?o, quy?t ?oán, thành công, s? khuy?n khích và kích thích, là bi?u t??ng c?a s?c m?nh, s? b?n b?. Có 3 s?c cam: cam t?i, cam ??, cam vàng. Màu s?c nào ?n t??ng v?i b?n, hãy cho m?i ng??i th?y, ??ng ph?c l?p ?n t??ng c?a s?c cam s? khi?n b?n tr? nên n?i b?t và thành công nh? th? nào nhé!

??ng ph?c áo l?p màu cam

Áo l?p màu ??

Màu ?? t??ng tr?ng cho cá tính m?nh m?, quy?t ?oán, nhi?t huy?t. V?i áo l?p màu ??, l?p b?n ch?c ch?n s? thu hút ánh nhìn c?a m?i ng??i xung quanh, ??c bi?t các b?n n? s? c?m th?y mình quy?n r? h?n. Tông màu ?? s? là m?u ??ng ph?c l?p ?n t??ng cho hè thêm r?c r?.

Áo l?p màu ??

Áo l?p màu xanh n??c bi?n

Xanh n??c bi?n ???c coi nh? màu c?a s? thành công. Là màu s?c ??c tr?ng c?a tr?i và n??c, nó c?ng liên k?t v?i quy?n l?c và s? trung thành. ??ng ph?c áo l?p màu xanh giúp b?n suy ngh? sáng t?o, cho ng??i khác th?y b?n ?áng tin c?y, ngoài ra nó còn th? hi?n s? thân thi?n mà l?i r?t m?nh m?.

Áo l?p màu xanh n??c bi?n

??ng ph?c l?p màu xanh lá

G?n ?ây, ??ng ph?c l?p màu xanh lá luôn là s? l?a ch?n s? m?t cho chi?c áo k? ni?m c?a l?p mình. B?n bi?t ??y, ??i v?i mùa hè nóng n?c thì màu xanh ch?ng khác gì là m?t s? gi?i nhi?t, mang t?i m?t b?u không khí t??i mát cho ng??i nhìn, làm cho m?i ng??i c?m th?y hòa ??ng g?n g?i h?n. Màu xanh r?t có l?i cho tinh th?n, nó ???c yêu thích b?i hình ?nh ??i di?n cho thiên nhiên, s?c s?ng t??i tr? t?o ra m?t c?m giác yên bình cho ng??i m?c.

Áo l?p màu xanh lá

Áo l?p màu h?ng

??ng ph?c l?p màu h?ng t?o c?m giác thân th??ng, trìu m?n. Nó cho th?y b?n là m?t ng??i ??ng c?m, th?u hi?u, nh? nhàng nh?ng c?ng d? b? t?n th??ng. Trên h?t, màu h?ng là bi?u t??ng cho s? h?n nhiên, ?áng yêu c?a l?a tu?i h?c trò vô t?, trong sáng.

Áo l?p màu h?ng

B?n th?y ??y, m?i màu s?c ??u có nét ??p và ý ngh?a riêng c?a nó. Ch?n màu áo l?p r?t quan tr?ng, nh?ng quan tr?ng h?n v?n là s? ??ng lòng, nh?t trí và tinh th?n ?oàn k?t c?a m?i thành viên trong l?p mình ?? có m?t m?u ??ng ph?c áo l?p th?t ?n t??ng, ai m?c vào c?ng c?m th?y vui v?, t? hào ph?i không nào.

Ch?n màu áo l?p sao cho ý ngh?a?
3.3 (66.67%) 3 vote[s]

Ch?n màu áo l?p sao cho ý ngh?a? vào lúc: Tháng Ba 12th, 2019 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ