Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam

Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam.

Áo  khoác là gì?

Áo khoác là lo?i áo m?c bên ngoài, ???c s? d?ng b?i c? nam và n?. Tác d?ng chính c?a lo?i trang ph?c này là ?? gi? ?m c? th?. Áo khoác th??ng có thi?t k? v?i tay áo dài và ph?n thân áo dài dài h?n các lo?i áo thông th??ng. Tùy t?ng lo?i áo khoác mà các nhà thi?t k? s? s? d?ng khuy áo, dây kéo phéc-m?-tuya, dây ?ai l?ng, ?óng b?ng nút b?m, dây kéo…ho?c m?t s? k?t h?p c?a m?t s? trong s? này.

Hình ?nh chi?c áo khoác th?i k? ??u tiên.

Ch?t li?u ch? y?u ?? may áo khoác là gì?

Tùy thu?c các lo?i d?ng áo khoác khác nhau, nhà s?n xu?t cho ra ??i các m?u, ki?u dáng màu s?c phù h?p v?i m?i l?a tu?i. Ch?t li?u có th? là: len(lông ??ng v?t), s?i bông(cotton), l?a(t? sâu t?m), da ??ng v?t(lông thú)…s?i t?ng h?p. Hi?n nay, áo khoác ph? bi?n làm t? s?i t?ng h?p nh?: 

Polyester (PES), Polyamide (PA) – Nylon, Polypropylen (PP), Polyetylen (PE), Viscose (CV) – Rayon…b?i giá thành r?, s?n xu?t ???c v?i s? l??ng l?n, và ??t bi?t là b?n, nhi?u ?u ?i?m.

Xem thêm v? các lo?i s?i t?i ?ây.

Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay?

Trong su?t ch?ng ???ng hình thành và phát tri?n c?a mình, làng th?i trang ?ã “s?n sinh” ra r?t nhi?u các lo?i áo khoác khác nhau dành cho c? nam và n?. Ng??i dùng ph? thông m?i ch? quen thu?c v?i cách g?i “áo khoác” chung chung mà ch?a t??ng t?n v? tên g?i chính xác c?a t?ng s?n ph?m thu?c dòng áo này.
T?i Vi?t Nam(ch? y?u là Mi?n B?c), có hàng tr?m lo?i áo khoác khác nhau. Nó có th? ???t ??t tên theo ki?u dang, ch?c n?ng, v?t li?u làm ra. Ng??i ta ch? y?u phân lo?i, g?i tên theo s? ph? bi?n v? ki?u dáng, ch?c n?ng s? d?ng.

Các m?u áo khoác ph? bi?n t?i Vi?t Nam.

Aó khoác gió.

Áo gió là m?t chi?c áo khoác m?ng h?n, nh? h?n và ít th?m n??c, làm t? PVC (v?i dù) ho?c nylon. Không gi?ng nh? các lo?i áo khoác khác là gi? ?m c? th? khi tr?i rét, lo?i v?i may áo này cho ng??i m?c tho?i mái và mát h?n, tránh gió và có th? m?c khi tr?i nóng. Nó ???c s?n xu?t vào n?m 1965 b?i Leon-Claude Duhamel.

Hình ?nh áo khoác gió- ??ng ph?c mantis

Áo khoác chùm ??u.

Áo khoác trùm ??u (hay g?i hoodie theo ti?ng Anh) Là lo?i áo có m? trùm ??u, v?i d?ng không có dây kéo khóa tr??c ng?c, ng??i m?c ph?i chui ??u vào áo gi?ng nh? m?c chi?c áo thun và có th? có thun ?? bo c? tay l?i cho ?m.áo khoác chùm ??u hay hoodie-??ng ph?c mantis

Áo khoác phao.

Áo khoác phao hay còn g?i là áo béo, là lo?i áo khoác dày, có m? trùm ??u. Áo ???c may b?ng lo?i v?i không th?m n??c, ch?ng l?i th?i ti?t rét l?nh và gió. Ngu?n g?c c?a lo?i áo khoác này b?t ngu?n t? qu?n ??o Aleut.

Công ty c? ph?n th?i trang mantis s?n xu?t áo phao, áo khoác gió t?i hà n?i.

Áo khoác bóng chày(varsity jacket).

Ngu?n g?c t? câu l?c b? th? thao c?a tr??ng ??i h?c Harvard. Ch?c n?ng ban ??u c?a nó là s? k?t h?p màu s?c, ch? và logo (ho?c bi?u t??ng) ???c s? d?ng ?? nh?n bi?t thu?c v? m?t tr??ng ??i h?c nào ?ó, ho?c thu?c v? m?t ??i th? thao c?a m?t tr??ng cao ??ng. Ngày nay áo khoác bóng chày tr? thành m?c hàng th?i trang ph? bi?n.Aó khoác bóng ch?y ?ã thi?t k? l?i cho phù h?p xu h??ng th?i trang t?i vi?t nam.

Áo khoác-m?ng tô(Trench coat).

Áo m?ng tô khác bi?t v?i các lo?i áo khoác khác chính là ? chi?u dài qua g?i. Chi?u dài chính là ??c ?i?m c?a lo?i áo khoác này so v?i các áo khoác thông th??ng khác, ?ôi khi ng??i ta g?i nó là áo choàng.Aó khoác m?ng tô n? ph? bi?n t?i vi?t nam-??ng ph?c mantis

Áo Cape.

Là tên g?i có ngu?n g?c t? ti?ng Pháp và ?ã xu?t hi?n t? r?t lâu ??i ? châu Âu, dùng ?? ch? lo?i áo khoác có ki?u dáng gi?ng áo choàng c?a l?p quý t?c ph??ng Tây x?a. Ban ??u, chúng ch? là nh?ng t?m kh?n b?n l?n ?? choàng lên ng??i nh?ng v? sau d?n ???c bi?n ??i thành ki?u áo khoác không tay ho?c có ph?n tay áo và c?u vai bi?n t?u, thi?t k? m? r?ng h?n nh? cánh d?i.

Áo khoác cape ph? bi?n cho n?a t?i vi?t nam-??ng ph?c mantis

Áo len.

M?u áo Cardigan c?a th?i trang n?m 1947.
Tên g?i chung cho các lo?i áo làm t? len. Áo len hi?n nay có th? làm ???c t? cotton, s?i t?ng h?p…Có m?t s? lo?i sau:

– Cardigan.

– Áo tròng c? ???c may kín và không có nút ho?c dây kéo ?? m?.áo khoác len cho n? ??p t?i vi?t nam- ??ng ph?c mantis

Trên ?ây là nh?ng m?u áo khoác ph? bi?n nh?t hi?n nay t?i Vi?t Nam. V?i th?i ti?t thay ??i nhi?u nh? hi?n nay, mùa ?ông b?n nên l?a ch?n nhi?u lo?i ?? phù h?p v?i nhu c?u và công n?ng s? d?ng. Chúc b?n có nhi?u s? l?a ch?n trong t? ?? c?a mình.

Video cùng chuyên m?c:”100 set th?i trang xuân h? thu ?ông cho nàng cá tính”.

?ánh giá

Các lo?i áo khoác ph? bi?n nh?t t?i Vi?t Nam vào lúc: Tháng Tám 14th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ