Bespoke tailoring là gì?

Bespoke tailoring là gì?

Bespoke tailoring, hay may ?o th? công, ???c coi nh? ??nh cao c?a ngh? thu?t may ?o nói chung, và c?ng b?i v?y giá thành ?? s? h?u Bespoke Suit c?ng không h? d? ch?u.

B??c chân vào nh?ng ti?m may ?o c? x?a nh? Gieves & Hawkes s? 1 Savile Row, London, nhi?u v? khách h?n gi?t mình v?i m?c giá “kh?i ?i?m” 2,000 – 3,000 British Poundsth?i gian hoàn thi?n kho?ng 2 tháng.

T?i sao h? thích s? h?u m?t b? Bespoke Suit c?u k? và ??t ti?n nh? v?y? Ngoài chuy?n Bespoke Suit v?a v?n t?i m?c hoàn h?o thì còn lý do gì khác? Ng??i s? d?ng th??ng khéo léo th? hi?n ??ng c?p ? nh?ng ?i?m tinh t? c?a Bespoke Suit gi?a muôn vàn ki?u dáng Ready-to-wear khác.

B?n ??c có th? tìm hi?u ? nh?ng lý do d??i ?ây ?? tr? l?i cho câu h?i này.Bespoke tailoring là gì? ?ây chính là may th? công hay còn g?i là may ?o

??u tiên, Bespoke Suit th?c th? luôn v?a v?n và tho?i mái v?i m?i vóc dáng ng??i dùng.

Ch?ng h?n, v?i ng??i m?c có thân hình cân ??i, Ready-to-wear hay Made-to-measure suit v?n vô cùng v?a v?n và phù h?p. Tuy nhiên, nh?ng v? th? may lành ngh? trên con ph? Savile Row ?ã ti?t l? cách h? nh?n bi?t Bespoke Suit, ?ó là s? hài hoà gi?a áo Vest và Trouser.

M?t chi?c qu?n may ?o th??ng có c?p cao trên eo, áo Vest l?i khá ng?n ?? t?o s? hài hòa, ??ng th?i có d?ng ý tôn dáng ng??i m?c.

Trong khi ?ó, nh?ng chi?c qu?n may s?n th??ng có c?p cao ??n hông v?i áo Vest dài t??ng ?ng, d?n ??n vi?c ph?n thân b? m?t cân ??i h?n. Tuy nhiên, vi?c s?n xu?t nh?ng chi?c qu?n c?p th?p và có ??a qu?n s? gi?m thi?u chi phí, ??ng th?i v?i cùng 1 dáng qu?n ?ó, nhà s?n xu?t có th? bán riêng l? ho?c bán theo set c?a 1 b? suit. Vì v?y, n?u th?y quý ông di?n m?t chi?c áo Vest t??ng ??i ng?n nh?ng v?n ph? kín ph?n th?t l?ng, có th? anh ta ?ang di?n Bespoke suit.

Không h? d? dàng ?? nh?n bi?t Bespoke Suit th?c th? n?u không ph?i “dân trong ngh?".

Không h? d? dàng ?? nh?n bi?t Bespoke Suit th?c th? n?u không ph?i “dân trong ngh?”.

Th? hai, nh?ng ng??i s? h?u Bespoke Suit th? hi?n ??a v? qua nh?ng chi ti?t handmade.

Thông th??ng, ?i?u ??u tiên ng??i th? may chú ý ??n ?ó là l? khuy?t trên Suit jacket. ??i v?i dân trong ngh?, cách thùa khuy?t ???c coi nh? là ch? ký riêng c?a ng??i th?. Vi?c thùa khuy?t ?òi h?i s? tinh t?, t? m?n và s? t?p trung cao ??, b?i v?y l? khuy?t ??ng th?i ???c coi là chu?n m?c ?ánh giá ch?t l??ng m?t b? Suit. Khi làm l? khuy?t, tr??c tiên, ng??i th? s? b?m r?i m?i thùa khuy?t ?? che ?i v?t c?t. Tuy nhiên, ??i v?i quy trình s?n xu?t công nghi?p, thùa khuy?t b?ng máy ?i làm ng??c l?i quy trình trên, làm m?t ?i tính th?m m? c?a s?n ph?m.

??c ?i?m cu?i cùng mà bài vi?t này nh?c t?i là m?t khái ni?m mang tên Surgeon’s cuff.

Surgeon’s cuff, hay còn ???c bi?t t?i v?i cái tên Working button(c?a tay có th? m? ra ?? kéo cao ho?c s?n lên vài g?u). Trong giai ?o?n th? chi?n, bác s? ph?u thu?t (Military Surgeon) trong quân ??i th??ng tháo r?i khuy áo c? tay và s?n lên cao, thu?n ti?n cho công vi?c s? c?u trên chi?n tr??ng. Sau này, vi?c không cài khuy cu?i cùng trên c? tay áo l?i ??c bi?t ???c ?a chu?ng, các quý ông cho r?ng Surgeon’s cuff là cách kh?ng ??nh s? cao c?p c?a Bespoke suit anh ta ch?ng di?n.

Nói thêm m?t chút v? cách x?p khuy áo, có 3 hình th?c chính:

Non-kissing buttons (khuy không ch?m nhau), Kissing Nonstacked (khuy n?m sát nhau), Kissing Stacked (khuy g?i ??u lên nhau). Kissing button ??c bi?t ph? bi?n v?i Italian suits. ?i?m h?p d?n c?a cách s?p x?p này ?ó là c?m giác “không hoàn h?o” có ch? ?ích.  Khuy th??ng không dàn tr?i ??u t?m t?p mà h?i v?ng v? có d?ng ý, nh? cách “khoe” ??y tinh t? r?ng suit c?a anh ta ???c handmade.

Surgeon’s cuff 1 Surgeon’s cuff2 Surgeon’s cuff3

Nh?ng dù sao, nh?ng ??c ?i?m nêu trên ch? là th??c tham kh?o t??ng ??i, dù handmade suit s? d?ng full-canvas, half-canvas, non-kissing button, kissing button hay không, cách quý ông và tailor c?a b?n cùng customize nh?ng chi ti?t riêng, phù h?p nh?t cho chính b?n thân m?i là ?i?u quan tr?ng nh?t.

?ánh giá

Bespoke tailoring là gì? vào lúc: Tháng Năm 3rd, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ