Qu?n áo ??ng ph?c k? s? 08

??ng ph?c b?o h? l? thu?t viên 2017-01043
Mã sản phẩm: DPKS128019
Màu sắc: ?ây ch? là m?u hình ?nh m?u s?n ph?m, có r?t nhi?u m?u ?? b?n l?a ch?n, hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n v? ki?u dáng, ch?t li?u và m?u s?c c? th? v?i nhu c?u c?a quý khách.
Kích cỡ: May theo size, s? ?o.
Chất liệu: Các lo?i v?i kaki TC, CVC
Giá bán: Gía thành s?n ph?m ph? thu?c vào m?u mã, s? l??ng, ch?t li?u v?i và c? th?i gian giao hàng. ?? có thông tin giá chính xác chúng tôi mong quý khách hàng liên h? ?? ???c t? v?n v? m?u mã t? ?ó có giá chính xác nh?t.
Thời gian giao hàng: Thông th??ng sau khi ký h?p ??ng thì chúng tôi s? cho ti?n hành s?n xu?t và ??n khi bàn giao s?n ph?m cho quý khách là 30 ngày. N?u quý khách yêu c?u th?i gian nhanh h?n n?a thì xin t?o ?i?u ki?n h? tr? thêm chi phí s?n xu?t ?? chúng tôi th?c hi?n.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

M?u qu?n áo ??ng ph?c k? s? 08 – B?o h? lao ??ng Mantis.

Công ty Mantis chuyên cung c?p t?t c? ??ng ph?c b?o h? lao ??ng cho công nhân, k? s?, b?o v? trong các ngành ngh? lao ??ng khác nhau.

?ây ch? là m?u hình ?nh m?u s?n ph?m, có r?t nhi?u m?u ?? b?n l?a ch?n, hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n v? ki?u dáng, ch?t li?u và màu s?c c? th? v?i nhu c?u c?a quý khách.

??ng ph?c b?o h? l? thu?t viên 2017-01041

Giá thành qu?n áo ??ng ph?c k? s? ph? thu?c vào m?u mã, s? l??ng, ch?t li?u v?i và c? th?i gian giao hàng. ?? có thông tin giá chính xác chúng tôi mong quý khách hàng liên h? ?? ???c t? v?n v? m?u mã t? ?ó có giá chính xác nh?t.

B?ng size qu?n áo ??ng ph?c k? s?

Thông th??ng sau khi ký h?p ??ng thì chúng tôi s? cho ti?n hành s?n xu?t và ??n khi bàn giao s?n ph?m cho quý khách là 30 ngày. N?u quý khách yêu c?u th?i gian nhanh h?n n?a thì xin t?o ?i?u ki?n h? tr? thêm chi phí s?n xu?t ?? chúng tôi th?c hi?n.

?ánh giá

Qu?n áo ??ng ph?c k? s? 08 vào lúc: Tháng Tư 27th, 2019 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.