??ng ph?c k? s?, công nhân mùa ?ông

Mã sản phẩm: DPKS661729
Màu sắc: R?t nhi?u m?u cho b?n l?a ch?n
Kích cỡ: May theo s? ?o, theo size.
Chất liệu: 35% cotton 65% polyeste
Giá bán: Xin vui lòng liên h?
Thời gian giao hàng: 15 ngày.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

??ng ph?c k? s?, công nhân mùa ?ông – ??ng ph?c b?o h? Mantis.

?ây là m?u thi?t k? dành cho k? s?, công nhân b?o v? ho?c v? s? mùa thu ?ông. V?i thi?t k? c? b?, n?p che khóa r?t ti?n d?ng và kín gió phù h?p cho công vi?c ngoài tr?i l?nh.

Ngoài ra chúng tôi s? d?ng v?i PCO 65/35 d?y nh?ng v?i ki?u d?t vân ?i?n t?o ?? m?m m?i và tho?i mái trong quá trình v?n ??ng c?ng nh? kh? n?ng ch?u mài mòn c? h?c ???ng c?i thi?n rõ.

Có r?t nhi?u m?u s?c ?? b?n l?a ch?n, hãy g?i cho chúng tôi ?? ???c t? v?n mi?n phí.

mbh1652

B?O HÀNH CHO S?N PH?M:

1. Hai tháng b?o hành cho s?n ph?m ??ng ph?c k? s? mà chúng tôi cung c?p!
2. N?u b?n không hài lòng khi b?n nh?n ???c hàng so v?i s?n ph?m m?u xin vui lòng ph?n ánh l?i ?? chúng tôi s?n xu?t l?i ho?c hoàn ti?n. Hãy liên h? v?i tôi tr??c khi b?n tr? l?i nó.
3. N?u s?n ph?m có l?i trong vòng 2 tháng xin vui lòng liên h? l?i ?? chúng tôi g?i s?n ph?m thay th?.

D?CH V? H? TR?:

1. Chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c ?? ?em l?i màu s?c t?t nh?t cho th??ng hi?u c?a b?n c?ng nh? s?c kh?e và s? ti?n l?i trong khi b?n làm vi?c.
2. Xin vui lòng cho chúng tôi n?u b?n không hài lòng ho?c hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi.
3. Hãy nói v?i b?n bè c?a b?n n?u b?n c?m th?y ch?t l??ng t?t và hài lòng v?i s?n xu?t và d?ch v? c?a chúng tôi, và c?ng xin vui lòng cung c?p cho chúng tôi m?t ?ánh giá chính xác c?m nh?n c?a b?n.

?ánh giá

??ng ph?c k? s?, công nhân mùa ?ông vào lúc: Tháng Mười 20th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.