VEST NAM 10

Mã sản phẩm: AV670019
Màu sắc: Theo yêu c?u khách hàng
Kích cỡ: May ?o
Chất liệu: 35%cotton 65% visco
Giá bán: Liên h? ?? ??t hàng.
Thời gian giao hàng: 10 ngày
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo vest nam r?, ??p t?i ??ng ph?c Mantis.

– Mantis là công ty may áo vest nam r?, ch?t l??ng uy tín hàng ??u ? Vi?t Nam.

– M?u Vest nam 10 này ???c chúng tôi thi?t k? làm ??ng ph?c cho công ty Vinaphone trong dip ra m?t ??u s? m?i 008.

– Khách hàng r?t hài lòng v? giá c? và ch?t l??ng c?a m?u vest nam này.

??ng ph?c Mantis cam k?t ?em ??n cho quý khách s?n ph?m áo vest nam r?, ??p, b?n nh?t trên th? tr??ng.

– Áo vest nam 10 ???c may v?i ch?t li?u v?i cao c?p, th?m hút t?t. ??m b?o cho b?n luôn tho?i mái nh?t trong m?i ho?t ??ng.

– Ki?u dáng, màu s?c ?a d?ng. R?t ???c ?a chu?ng b?i v? nam tính và l?ch lãm c?a nó. H?n n?a, ?ây là m?u áo vest nam r? so v?i các s?n ph?m áo vest cùng lo?i.

– Các công ?o?n t? v?n, thi?t k?, s?n xu?t, phân ph?i áo vest nam c?a ??ng ph?c Mantis ??u h?t s?c chuyên nghi?p. B?i v?y, s?n ph?m luôn ??t ch?t l??ng cao mà giá thành l?i c?nh tranh nh?t.

M?c ?ích s? d?ng:

– Vest nam 10 là m?t m?u áo vest nam r?, ??p có th? dùng làm ??ng ph?c công s?, tham gia s? ki?n, ti?p ??i tác, ho?c trang ph?c chú r?.

– M?c k?t h?p v?i qu?n âu nam, áo s? mi ho?c áo phông ??u r?t ??p.

Có th? b?n quan tâm:

 

?ánh giá

VEST NAM 10 vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2017 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.