Áo l?p 3D Galaxy là gì? Phân bi?t áo thun 3D v?i áo thun thông th??ng

Áo l?p 3D Galaxy – ??c ?áo và khác bi?t.

Áo l?p 3D Galaxy ???c xem nh? là m?t lu?ng gió m?i th?i vào ngành ??ng ph?c. Ki?u áo l?p thi?t k? ??c ?áo và in ép nhi?t toàn áo v?i nh?ng tông màu s?c ?a d?ng, b?t m?t ???c r?t nhi?u b?n tr? ngày nay ?a chu?ng. Nh?ng ngôi sao l?p lánh, nh?ng tinh vân m? ?o mang ??n c?m giác huy?n bí, thú v? chính là ?i?m nh?n khác bi?t khi?n áo 3D Galaxy ngày càng kh?ng ??nh ???c ch? ??ng cho mình trong gi?i h?c sinh sinh viên.

N?u b?n ?ang th?c m?c “Áo l?p 3D Galaxy là gì? Cách phân bi?t áo 3D v?i áo l?p thông th??ng” thì hãy cùng theo dõi bài vi?t này c?a ??ng ph?c Mantis nhé!

Áo l?p 3D Galaxy

Áo l?p 3D Galaxy là gì?

Áo 3D Galaxy là ki?u áo l?p ???c thi?t k? trên n?n Galaxy (v? tr?) v?i nh?ng gam màu ??c ?áo và ???c in ép nhi?t toàn thân áo. ?ây luôn là m?u áo ???c l?a ch?n nhi?u nh?t trong s? các m?u áo 3D. V? tr? th?t bao la, huy?n bí v?i nh?ng ngôi sao và hành tinh xa xôi. C?ng nh? v?y, nh?ng m?u áo 3D Galaxy mang trong mình nét huy?n bí ?ó, t?o nên m?t chi?c áo v?i cá tính m?nh m?, n?i b?t.

Áo l?p 3D hi?n nay r?t ???c ?u chu?ng v?i nh?ng m?u in chuy?n nhi?t nhi?u màu s?c s?c s? cùng nh?ng hình ?nh 3D r?t th?c khi?n cho gi?i tr? vô cùng thích thú.

Công ngh? in áo thun 3D

Áo thun  3D s? d?ng công ngh? in áo thun tiên ti?n nh?t hi?n nay, kh?c ph?c ???c nh?ng h?n ch? c?a công ngh? in th??ng. ?ó chính là công ngh? in tràn khuôn, không b? gi?i h?n trong khuôn m?u, in ???c nhi?u màu s?c và nhi?u hình ?nh khác nhau trên áo. Áo 3D thêm hi?u ?ng Galaxy s? khi?n cho hình ?nh tr? nên lung linh, huy?n ?o h?n, t?o s? m?i m? và ??c ?áo r?t riêng mà ch? áo 3D galaxy m?i có ???c.

Ki?u in 3D ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t là in chuy?n nhi?t – sublimation printing. ?u ?i?m c?a in chuy?n nhi?t:

  • Máy in kh? l?n 1.09 m2 (in ???c toàn thân áo), dòng máy nhanh nh?t c?a Epson hi?n nay.
  • S? d?ng m?c in chính hãng, ??m b?o s?c kh?e cho ng??i s?n xu?t và khách hàng. M?c in g?n nh? không phai sau nhi?u l?n gi?t.
  • Di?n tích in linh ho?t t? logo nh? ?? tràn h?t thân áo.
  • Không gi?i h?n s? màu in và m?c in nhu?m th?ng vào v?i, m? hôi có th? th?m qua hình in d? dàng.

Phân bi?t áo 3D v?i ??ng ph?c áo l?p thông th??ng.

Áo l?p thông th??ng còn ???c g?i là áo l?p 2D. Công ngh? in áo l?p th??ng b? gi?i h?n v? kích th??c khuôn m?u, s? l??ng màu s?c in trên áo. Các h?a ti?t và hình ?nh in trên áo khá ??p, tuy nhiên không s?ng ??ng và s?c nét nh? công ngh? in hi?n ??i ngày nay. Áo l?p 3D galaxy là s? k?t h?p nhi?u màu ???c ph?i h?p hài hòa v?i nhau cùng v?i nh?ng câu slogan tinh ngh?ch, ??c ?áo mang ??n cho l?p b?n m?t b?c tranh Galaxy huy?n bí thu hút ???c s? tò mò c?ng nh? khám phá c?a các b?n tr?. ?ây là m?u áo l?p ???c các b?n h?c sinh c?c k? yêu thích. Hãy cùng tìm hi?u cách phân bi?t áo 3D v?i áo l?p thông th??ng nhé!

S? l??ng màu in trên áo l?p th??ng b? gi?i h?n còn áo 3D thì không.

N?u nh? chi?c áo l?p th??ng b? gi?i h?n v? s? l??ng màu in thì v?i s? c?i ti?n c?a công ngh? in 3D, áo l?p 3D s? không b? gi?i h?n v? s? l??ng màu in. B?n có th? in nhi?u màu s?c trên áo ??ng ph?c, tùy vào s? thích c?a mình.

Ch?t l??ng m?c in c?a áo 3D và áo l?p th??ng có nhi?u s? khác bi?t.

V?i công ngh? in th??ng, chi?c áo ??ng ph?c d? b? phai màu sau m?t th?i gian s? d?ng, làm gi?m tính th?m m? c?a chi?c áo. Công ngh? in 3D ?ã kh?c ph?c ???c nh?ng h?n ch? này. Áo 3D Galaxy r?t b?n màu, không b? ?nh h??ng nhi?u b?i ?i?u ki?n th?i ti?t nh?: n?ng, m?a, gió, … luôn ??m b?o t?i ?a tính th?m m? trong su?t quá trình s? d?ng.

Lo?i v?i s? d?ng cho công ngh? in 3D và công ngh? in th??ng.

Lo?i v?i dùng ?? in áo 3D th??ng ??c bi?t h?n so v?i nh?ng lo?i v?i s? d?ng công ngh? in th??ng. C?u t?o c?a lo?i v?i in 3D là t? 55% cotton và 45% polyeste nên r?t b?n, ??p, kh? n?ng hút ?m cao, mang ??n c?m giác d? ch?u, thoáng mát cho ng??i m?c.

N?u nh? nh?ng chi?c áo l?p th??ng ???c yêu thích b?i s? ??n gi?n thì nh?ng m?u áo l?p 3D l?i gây ?n t??ng b?i s? ??c ?áo và m?i m?. Hai m?u áo là s? hi?n di?n c?a hai phong cách hoàn toàn trái ng??c nhau, các b?n có th? d?a trên cá tính và s? thích c?a mình ?? l?a ch?n m?u áo l?p phù h?p.

Áo l?p 3D Galaxy là gì? Phân bi?t áo thun 3D v?i áo thun thông th??ng
4 (80%) 1 vote[s]

Áo l?p 3D Galaxy là gì? Phân bi?t áo thun 3D v?i áo thun thông th??ng vào lúc: Tháng Ba 13th, 2019 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ