Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào?

Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào?

Không nh?m ?âu, thi?t k? áo khoác gió này th?t s? ?ã b??c lên các sàn di?n danh giá nh?t gi?i th?i trang và ???c d? ?oán s? tr? thành hot trend hàng ??u mùa m?a gió n?m nay.

?ã qua r?i cái th?i nh?ng món ?? trên sàn di?n ch? có th? s? d?ng trên sàn di?n. Các nhà m?t ?ang d?n chuy?n h??ng sang các thi?t k? có tính ?ng d?ng cao trong cu?c s?ng ??i th??ng. Và chi?c áo da ???c làm t? ch?t li?u ch?n gió ch?ng n??c này c?ng v?y. 

Th?i trang Xuân 2018 s? ch?ng ki?n s? ?? b? c?a hàng lo?t b? s?u t?p th?i trang ngoài tr?i s? d?ng các ch?t li?u ch?ng n??c và ch?ng gió.

Có th? th?y, trào l?u này ?ã lan t?a t?i nh?ng chi?c áo khoác th? thao oversize c?a Rihanna, qu?n khóa zip c?a Fenty x Puma, hay nh?ng chi?c áo khoác trong su?t th?i th??ng c?a Burberry.

Không th? b? nh?m l?n v?i nh?ng chi?c áo khoác gió thông th??ng, lo?i áo khoác gió, m?a có tên Anorak có th?t l?ng và l?p v?i lót cách ?i?n. Áo m?a anarok l?n ??u tiên ???c bi?t t?i nh? m?t lo?i áo m?a chuyên d?ng dành cho quân ??i M?, sau ?ó ???c ??a vào các sàn di?n London và d?n tr? thành m?t trong nh?ng trang ph?c không th? thi?u c?a làng m?t Thu ?ông. 

Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào7

B? s?u t?p c?a Burberry ???c ra m?t t?i Tu?n l? th?i trang London tháng 9 v?a qua c?ng l?ng xê cho m?t áo khoác m?a

Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào12 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào11 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào10 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào9 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào8 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào6 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào5 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào4 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào3 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào2 Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào1

 

H? bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió, m?a thành ti?n nh? th? nào?

Valentino c?ng ??a chi?c áo th? h? m?i này vào b? s?u t?p c?a mình cùng ?? l?a và giày ?inh tán m?i nh?n. Trong khi Bottega Veneta l?i bi?n nó thành m?t chi?c áo váy s? mi, mix cùng ?ai l?ng to b?n và kh?n quàng c?. Trong khi Mary Katrantzou l?i mang t?i cho chi?c áo này h?i h??ng c?a th?i trang ??u nh?ng n?m 2000 v?i thi?t k? colorblock. 

L.L.Bean Luna - 129$

L.L.Bean Luna – 129$

Áo Parka c?a Moschino có giá 2795$

Áo Parka c?a Moschino có giá 2795$

Andrew Marc Teri có giá 49$

Andrew Marc Teri có giá 49$

Balenciaga - 1.395$

Balenciaga – 1.395$

Chi?c áo có giá 195$ c?a Hunter

Chi?c áo có giá 195$ c?a Hunter

Rossignol W Aurore - 685$

Rossignol W Aurore – 685$

Marni x Stutterheim có giá 990$

Marni x Stutterheim có giá 990$

New Look - 45$

New Look – 45$

Thi?t k? Fenty x Puma có giá 2900$

Thi?t k? Fenty x Puma có giá 2900$.

?ã là 2017 r?i, hãy cùng nhau chào t?m bi?t nh?ng v?t ? b?n do m?a b?n, nh?ng l?p áo lông x?p lép vì dính n??c và s?m ngay cho mình m?t chi?c áo khoác m?a anorak thôi.

?ánh giá

Các th??ng hi?u th?i trang th? gi?i ?ã bi?n nh?ng chi?c áo khoác gió thành ti?n nh? th? nào? vào lúc: Tháng Mười 14th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ