Các lo?i áo gi lê và ?ng d?ng trong cu?c s?ng

Ngu?n g?c áo gi lê.

Gi lê (??c là /??il?/, trong ti?ng Pháp: gilet) là m?t lo?i áo cánh nh? m?c bên ngoài, không có tay và không có c? áo. Trong c?ng ??ng nh?ng ng??i s? d?ng ti?ng anh thì áo gi lê ???c g?i là vest.

Áo gi lê c?a nam, ???c may t?i Anh, kho?ng n?m 1760.

Áo gi lê c?a nam, ???c may t?i Anh, kho?ng n?m 1760. Áo ???c may b?ng v?i bông d?t thoi.

Áo gi lê là m?t trong s? ít các s?n ph?m may m?c có ngu?n g?c ít bi?t ??n m?t cách chính xác. Trong th? k? XVII và XVIII, ng??i ?àn ông th??ng m?c áo gi lê công phu và màu s?c r?c r?, cho ??n khi thay ??i th?i trang vào th? k? XIX thu h?p sang m?t b?ng gi?i h?n h?n. Sau kho?ng n?m 1810, áo gi lê tr? nên ng?n và g?n gàng h?n.

Các ?ng d?ng áo gi lê ngày nay.

M?c dù không ???c k? nh? ??ng ph?c chính th?c (qu?n áo m?c n?i công s?), các d?ng c?a áo gi lê c?ng ???c s? d?ng nh? là m?t ph?n c?a ??ng ph?c công nhân t?i Walmart tr??c n?m 2007.

V?i m?i m?c ?ích s? d?ng khác nhau ng??i ta s?n xu?t áo gi lê v?i ki?u dáng và ch?t li?u khác nhau:

Gile công s?.

?ây là ki?u s? d?ng ph? bi?n nh?t trên th? gi?i ? nh?ng n??c l?nh ho?c m?i tr??ng làm vi?c, giao l?u c?n m?t s? g?n gàng, ch?nh chu. H? th??ng m?c bên ngoài s? mi trong khi làm vi?c. Nó t?o ra s? trang nhã trong khi v?n ??m b?o gi? ?m c? th? và không b? v??ng víu nh? khi m?c áo vest quá l?n bên ngoài.

Th??ng thì ki?u k?t h?p này hay ???c nam gi?i s? d?ng vì nó h?i m?nh m? và xu h??ng l?ch lãm.

V?t li?u s? d?ng:

V?t li?u s? d?ng c?a chi?c gile trong tr??ng h?p này ph? bi?n là len, cotton, l?a…có s? pha ch?n theo t? l? phù h?p v?i giá thành ho?c th?i ti?t. ?? gi?m giá thành h? th??ng pha thêm s?i t?ng h?p v?i len ho?c visco v?i len.

Xem thêm các lo?i s?i, v?i t?i ?ây.

Ki?u dáng ph? bi?n:

Th??ng thì gile công s? chia làm nhi?u lo?i theo s? nút cúc. Nh?ng tôi thích chia chúng làm hai ki?u là c? thân tr??c và thân sau ??u b?ng v?i chính, trong có lót l?a. Lo?i này có th? m?c nh? m?t chi?c áo gi? ?m bên ngoài.

Gile m?c ngoài có thân tr??c và sau ??u b?ng v?i chính. Chúng ???c s? d?ng nh? m?t chi?c áo gi? ?m g?n nh?.

??ng ph?c gi lê nam t?i Hà N?i 2

M?u gile nam có thân sau b?ng v?i lót l?a. S?n ph?m m?c lót trong áo vest ?? gi? v? l?ch lãm cho b? suit.

Lo?i th? hai là thân tr??c b?ng v?i chính và có lót l?a, thân sau ch? có lót l?a. Lo?i này th??ng ?? m?c ngoài s? mi nh?ng trong áo vest ?? gi? ?m và t?ng thêm ?? l?ch lãm c?a m?t b? suit.

Gile len là tr??ng h?p ??c bi?t. ?ây là lo?i ???c d?t s?n b?ng len và th??ng dùng m?c ngoài ?? gi? ?m trong ti?t tr?i h?i se l?nh. Nó c?ng có th? coi nh? ph? ki?n ?? ph?i ?? thêm ph?n phong cách.

Gile nam len công s? - Th?i trang Mantis

Gile nam cho nhân viên ph?c v?.

Nh?ng ng??i làm công vi?c ph? v? nh?: nhân viên ph?c v? bàn, nhân viên pha ch?, nhân viên bu?ng phòng, … Ngoài vi?c ti?n ích khi làm vi?c thì h? c?n m?t trang ph?c ch?nh chu sang tr?ng. Chi?c gile là m?t s? l?a ch?n t?t nh?t.

V?i ki?u trang ph?c này thì c? nam và n? ??u s? d?ng trong các quán bar, nhà hàng, khách s?n.

Gile nam cho nhân viên ph?c v?

Gile nam, n? cho nhân viên ph?c v?.

Gile b?o h?.

?ây là ki?u gile ph? bi?n cho nh?ng ng??i ho?t ??ng ngoài tr?i, di chuy?n nhi?u mà c?n mang theo các v?t d?ng cá nhân. Lo?i gile này r?t ph? bi?n cho nh?ng ng??i làm báo, công nhân, th? s?a ch?a, …

Ki?u dáng ph? bi?n là có nhi?u túi, và ?óng m? v?t áo b?ng khóa kéo cho ti?n l?i. Ngoài ra h? th??ng may thêm các dây ph?n quang cho nh?ng ng??i làm vi?c trong công tr??ng, nhà s??ng ? ?i?u ki?n thi?u ánh sáng ho?c khu?t t?m quân sát.

V?t li?u s? d?ng ch? y?u là s?i t?ng h?p ho?c nh?ng v?t li?u có ?? b?n cao.

Gile nam b?o h? lao ??ng b?ng v?i kaki

Áo gile b?o h? ???c may b?ng v?i kaki có thành ph?n 65%cotton-35%polyest.

Áo gile b?o h? có may thêm các dây v?i ph?n quang

Áo gile b?o h? có may thêm các dây v?i ph?n quang.

?ánh giá

Các lo?i áo gi lê và ?ng d?ng trong cu?c s?ng vào lúc: Tháng Mười Một 11th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ