Áo ??ng ph?c l?p ??p

??ng ph?c l?p t?i th?i trang Mantis là m?t th??ng hi?u c?a công ty c? ph?n th?i trang Mantis Vi?t Nam ??n v? chuyên s?n xu?t và cung c?p các lo?i ??ng ph?c nh?: áo ?ôi, áo nhóm, áo s? ki?n, PG… cho các b?n h?c sinh, sinh viên…

V?i nh?ng m?u áo ??ng ph?c l?p ??p Mantis có m?t ??i ng? nhân viên thi?t k? xu?t s?c và m?t h? th?ng dây truy?n máy móc hi?n ??i nh?m luôn ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m áo c?ng nh? h? t?i ?a giá thành cho khách hàng khi ??n v?i Mantis.

dong phuc hoc sinh

M?u ??ng ph?c h?c sinh teen cá tính

V?i h? th?ng làm vi?c chuyên nghi?p c?a Mantis, b?n mình luôn ??m b?o chu?n xác t?ng b??c ?? khách hàng có l?a ch?n t?t nh?t. Các b?n s? ???c nhân viên Mantis h??ng d?n t? l?a ch?n ý t??ng m?u áo, m?u slogan, ph??ng pháp in, thêu, m?u v?i và h??ng d?n ??t hàng sau khi các b?n ?ã ???c h??ng d?n ch?n size. Chúng mình cam k?t s?n ph?m khi ??n tay các b?n luôn th?a mãn nh?t có th? nh?ng k? v?ng c?a các b?n.

ao dong phuc lop

M?u ??ng ph?c l?p ??p mang cách tr? chung

Th?i trang Mantis chúng tôi v?i ??i ng? nhân viên t? v?n và thi?t k? chuyên nghi?p, tr?, n?ng ??ng ??y nhi?t huy?t luôn hy v?ng s? mang l?i nh?ng m?u áo ??ng ph?c l?p ??p ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u c?a c? nh?ng b?n kh?t khe nh?t.

V?i công ngh? làm ??ng ph?c tiên ti?n nh?t luôn t?o ra nh?ng s?n ph?m t?t nh?t th? tr??ng t?i các b?n. N?i tr?i nh?t là in áo ??ng ph?c b?ng ph??ng pháp in l?a và in chuy?n nhi?t ?áp ?ng m?i yêu c?u c?a quý khách hàng. Ngoài ra, công ty mình còn có d?ch v? thêu con gi?ng khi?n m?u áo l?p c?a b?n nh? nh?ng món ?? handmade.

 

dong phuc lop

Các thi?t k? d?ng ph?c l?p t?i Mantis luôn ?em t?i s? hài lòng tuy?t ??i

Hãy liên h? v?i Mantis ?? tr?i nghi?m quy trình làm cho mình m?t m?u áo l?p ??p và ??c. T?i v?i bên mình b?n s? hoàn toàn hài lòng.

R?t mong ???c h?p tác v?i các b?n !

Hãy liên h? v?i chúng mình.

Công ty c? ph?n Th?i Trang Mantis

+ Tr? s? v?n phòng chính: 173, V??ng Th?a V?, Kh??ng Mai – Thanh Xuân – Hà N?i.

+ X??ng s?n xu?t: 58A, ngõ 211, Kh??ng Trung c?, Thanh Xuân, Hà N?i.

?i?n tho?i: (04)3 218 1062 | (04)3 218 1063.

Hotline: Ms Nga: 0978 522 998 | Mr Biên: 0979 522 998.

Email: detmaythoitrang@gmail.com.

?ánh giá

Áo ??ng ph?c l?p ??p vào lúc: Tháng Mười Một 3rd, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ