Áo B?p ?en Ph?i ?? ?ô

áo b?p bán s?n ?en ph?i ?? ?ô
Mã sản phẩm: M1804
Kích cỡ: ?en ph?i ?? ?ô
Chất liệu: V?i KL tho?i mái thoáng mát.
Thời gian giao hàng: Trong ngày t?i Hà N?i, H?i Phòng, Qu?ng Ninh và 2 ngày ??i v?i mi?n Trung và Mi?n Nam.
Đặt hàng ngay
Quý khách vui lòng điền thông tin về sản phẩm mong muốn, kèm mẫu hình ảnh khác (nếu có). Nhân viên tư vấn, thiết kế Mantis sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

Áo b?p ?en ph?i ?? ?ô c?c tay.

Mùa hè ??n r?i, nh?ng ai t?ng làm công vi?c b?p m?i hi?u ???c cái nóng, oi c?a ng?t ng?t c?a công vi?c này. T?ng là ??u b?p nên tôi c?ng nh? các b?n mong mu?n ???c m?c chi?c áo b?p thoáng mát, th?m hút m? hôi nh?ng l?i ph?i không bám b?n và d? v? sinh. M?u áo b?p ?en ph?i ??  c?c tay d??i ?ây ?áp ?ng c? b?n nh?ng yêu c?u ?ó.

Mô t? chi ti?t c?a s?n ph?m áo b?p ?en ph?i ?? ?ô c?c tay:

Mã s?n ph?m: M1804.

Thành ph? s?i: 63%PE-35%Cotton-2%spandex.

Ki?u d?t: Twill.

Tr?ng l??ng: 190g/m2.

Áo b?p ?en ph?i ?? c?c tay ?ang ???c công ty Mantis.

Chúng tôi ch?n nh?ng v?t li?u nh?p kh?u v?i ki?u d?t và thành ph?n v?i phù h?p nh?t v?i khí h?u nóng ?m ? Vi?t Nam. S?n ph?m c?a chúng tôi luôn ???c gia công v?i ch?t l??ng t?t v? ki?u dáng và ???ng may. So v?i nh?ng s?n ph?m khác trên th? tr??ng thì s?n ph?m c?a chúng tôi ch?t l??ng t?t h?n r?t nhi?u và r?t ?áng ?? b?n b? ti?n ra s? d?ng.

áo b?p bán s?n ?en ph?i ?? ?ô

Áo b?p ?en ph?i ?? ?ô.

bán áo b?p t?i hà n?i

c?m chi ti?t c? áo b?p

c?m chi ti?t c? áo b?p

áo b?p bán s?n giá r?

C?m chi ti?t n?p áo b?p

C?m chi ti?t n?p áo b?p.

Công ty c? ph?n th?i trang Mantis v?i 10 n?m kinh nghi?m s?n xu?t qu?n áo ??ng ph?c. Chúng tôi bán buôn và bán l? các m?t hàng qu?n áo, kh?n nhà hàng khách s?n. Th? m?nh c?a chúng tôi là t? v?n, thi?t k? và s?n xu?t qu?n áo b?p, kh?n, t?p d? b?p. Ngoài ra chúng tôi còn làm các h?ng m?c v? ??ng ph?c bu?ng phòng, qu?n áo nhân viên, qu?n lý…l? tân nhà hàng khách s?n. 

 

?ánh giá

Áo B?p ?en Ph?i ?? ?ô vào lúc: Tháng Mười Hai 28th, 2022 bởi vubien
Hồ sơ năng lực Click gửi yêu cầu
Liên hệ
Liên Hệ
Đơn hàng mới vừa được đặt tại Vinh.