7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n

7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n c?a ng??i l?ch s?.

Không gi? ?? kh?n r?i ra, không nhét kh?n vào gi?a c? áo hay s? d?ng kh?n lau mi?ng tr??c khi dùng ?? u?ng là m?t trong nh?ng 7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n.

Kh?n ?n là th? không th? thi?u trong bàn ti?c, dùng ?? b?o v? qu?n áo kh?i b? v?y b?n và lau mi?ng khi ?n. Có 2 lo?i th??ng ???c s? d?ng là kh?n v?i và kh?n gi?y. Trong ?ó, kh?n v?i luôn ???c g?p c?n th?n, s? d?ng t?i nhà hàng sang tr?ng v?i nhi?u món ?n ph?c v? l?n l??t. Còn kh?n gi?y ch? phù h?p trong các b?a ?n nh? ho?c cà phê sáng.

7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n. ?nh internet 3

D??i ?ây là 7 quy t?c s? d?ng kh?n ?n th?c khách c?n nh?:

??t kh?n ?n trên ?ùi khi ng?i vào gh?. N?u b?n ng?i cùng bàn v?i ch? nhân b?a ti?c, hãy ??i ng??i ?ó tr?i kh?n tr??c, sau ?ó b?n m?i b?t ??u làm.

M? kh?n nh? nhàng và quan sát kích c? c?a kh?n. Không gi? ?? kh?n r?i ra. V?i kh?n to, b?n ch? m? m?t n?a, còn kh?n nh? s? ???c tr?i ra hoàn toàn và ph? kín ?ùi c?a b?n.

Tuy?t ??i không qu?n kh?n quanh c? ho?c nhét kh?n vào gi?a c? áo. Nó s? khi?n b?n tr? nên n?c c??i trong m?t ng??i khác.

7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n. ?nh internet 1

S? d?ng kh?n ?? lau mi?ng tr??c khi dùng ?? u?ng. ?i?u này giúp tránh v?n th?c ?n dính trên mi?ng ly.

Vòng ?ánh d?u kh?n ?n giúp bàn ti?c thêm th?nh so?n và t??m t?t. Theo ?ó, khi tháo kh?n ra kh?i vòng, hãy ??t chi?c vòng ? phía trên bên trái và l?ng kh?n vào vòng, ??t t?i v? trí c? sau khi dùng b?a.

Khi t?m th?i r?i kh?i bàn, g?p kh?n ?n l?i, ?? lên gh? ho?c phía bên trái ??a.

K?t thúc b?a ?n, g?p kh?n và ?? g?n ??a, gi?u ?i ph?n kh?n b?n ?ã s? d?ng.

7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n. ?nh internet 2

?ánh giá

7 quy t?c vàng c?n l?u ý khi s? d?ng kh?n ?n vào lúc: Tháng Một 7th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ