7 m?u áo phông nam giúp các chàng chinh ph?c phái ??p

Hè ??n, nh?ng m?u áo phông nam tr? trung, n?ng ??ng chính là l?a ch?n hàng ??u c?a các chàng trai khi?n phái ??p “không th? r?i m?t”.

Các item th?i trang mùa hè ngoài yêu c?u v? tính th?m m?, ??c ?áo thì còn ph?i ??m b?o ?? th?m hút m? hôi t?t, ?em l?i c?m giác thoáng mát, d? ch?u cho ng??i m?c. N?u cánh ?àn ông d? dàng b? thu hút b?i nh?ng ???ng cong nóng b?ng c?a ph? n? thì phái ??p l?i khó lòng r?i m?t kh?i nh?ng anh chàng có gu th?i trang l?ch lãm, nam tính. M?t m?u áo phông nam ??p hoàn toàn có th? ?áp ?ng ???c nh?ng tiêu chí ?ó.

D??i ?ây là top nh?ng m?u áo phông ??p ???c các cô gái b?t mí là “không th? r?i m?t” n?u b?t g?p m?t chàng trai nào ?ó di?n gi?a ?ám ?ông.

Áo phông tr?ng

Trong các m?u áo phông nam ??p, áo phông tr?ng tr?n luôn ???c ?u ái b?i s? ??n gi?n và hi?u qu? trong cách ph?i ?? mà nó mang l?i. Áo phông màu tr?ng ki?u c? ?i?n là m?t trong nh?ng trang ph?c ph? bi?n nh?t c?a nam gi?i. Nó phù h?p v?i m?i màu da và d? dàng t?o nên nh?ng phong cách th?i trang khác nhau: n?ng ??ng, tr? trung khi ph?i cùng qu?n ng? nam; lãng t?, b?i b?m n?u k?t h?p v?i qu?n jean rách …

Áo phông nam tr?ng

Áo phông tr?ng d? ph?i ?? và phù h?p v?i m?i màu da.

Không có gì b?t ng? khi 90% h?i con gái ti?t l? r?ng các nàng b? hút m?t b?i nh?ng anh chàng di?n áo phông tr?ng.

Áo phông ?en

N?u áo phông tr?ng là l?a ch?n hàng ??u c?a các chàng trai yêu thích s? t??i sáng và mang dáng d?p “school boy” (các chàng trai tr??ng trung h?c) thì áo phông ?en l?i là ki?u áo phông nam ??p ???c lòng c?a “cool boy” ng?u và ch?t l?. Áo phông ?en ?em l?i cho b?n s? l?a ch?n ?a n?ng, có th? mix cùng qu?n jeans, qu?n tây ho?c phá cách v?i shorts màu mè. V? nam tính và n?i b?t mà áo phông ?en có c? ?em l?i là m?t trong nh?ng bí quy?t chinh ph?c phái ??p n?i công s?.

Áo phông nam ?en

Áo phông ?en v?i v? ??p nam tính n?i b?t.

Áo phông màu neon

V?i nh?ng chàng trai ?a thích s? m?i m? thì áo phông màu neon chính là m?u áo phù h?p nh?t. T?ng m?t th?i làm d?y sóng gi?i m? ?i?u th?p k? 80, h?ng, cam, vàng và xanh lá ??u là nh?ng ??m màu r?c r? ???c yêu chu?ng. Neon luôn là màu áo phông nam ??p ???c các chàng trai di?n theo nhóm ??n nh?ng b?a ti?c âm nh?c ?i?n t?, trong các bu?i ch?y b?, pool party ?? cùng nhau t?a sáng thu hút ánh nhìn c?a các cô nàng nóng b?ng và làm lu m? nh?ng gã trai xung quanh.

Áo phông nam màu neon

Nh?ng gam màu neon t??i sáng ?em ??n s? m?i m?, tr? trung cho nam gi?i.

Áo phông in slogan

Nh?ng m?u áo phông nam tr?n ??n gi?n in slogan ki?u tuyên ngôn nh? “I am a man” (tôi là m?t ng??i ?àn ông) hay “You only live once” (b?n ch? s?ng m?t l?n) c?ng vô cùng b?t m?t các nàng khi b?n vô tình (ho?c c? ý) l??t ngang. Có l? h?i con gái s? thích ?oán tính cách c?a m?t chàng trai qua slogan ???c th? hi?n trên áo c?a h?. B?i v?y, hãy suy ngh? th?t k? khi ch?n “câu kh?u hi?u” c?a b?n. Và r?t có th? các nàng s? dán m?t lên ng??i b?n ?? có th? ??c ???c “thông ?i?p” b?n mu?n g?i nên ??ng quên luy?n t?p cho thân hình s?n ch?c và gây ?n t??ng ??u th?t t?t v?i nàng.

Áo phông in slogan

Áo phông nam v?i nh?ng câu slogan “ch?t l?”.

Áo phông in hình ?nh

??ng xem th??ng s?c m?nh c?a m?t chi?c áo phông nam in h?a ti?t ho?c hình ?nh ?n t??ng. B?i có th? b?n không l??ng ???c s?c h?p d?n mà ki?u áo này mang l?i. Khoan bàn ??n vi?c các nàng có thích hay không, nh?ng có m?t s? th?t là chính b?n thân b?n c?ng b? thu hút b?i áo phông in hình “??c, l?”. M?t chi?c áo phông nam ??p v?i màu s?c nhã nh?n ho?c mix màu n?i b?t th?t thích m?t c?ng ?? s?c thu ph?c lòng phái ??p.

Áo phông in hình ?nh

Áo phông nam tr?n màu in nh?ng hình ?nh ?n t??ng là bí quy?t giúp b?n chinh ph?c phái ??p.

Áo phông k? s?c ngang

Áo phông k? s?c ngang ??m ch?t th?i trang Pháp luôn là item kinh ?i?n trong t? qu?n áo c?a m?i cô gái b?i s? thanh l?ch, tr? trung mà nó mang l?i. Theo lý l? c?a các cô gái, n?u m?t chàng trai thích áo phông s?c ngang th?y th? thì anh chàng ch?c ch?n có gu th?m m? tinh t? r?i.

Áo phông nam k? s?c ngang

Áo phông k? s?c ngang th?i trang và tinh t?.

Áo phông 3 l?

Cu?i cùng, không th? không nh?c ??n các m?u áo phông 3 l? in hình ho?c h?a ti?t b?t m?t nh? c? các n??c, hoa lá hay th? dân. Ki?u áo này giúp nam gi?i khoe khéo t?ng th? c? b?p và ??ng th?i cho th?y gu th?i trang phóng khoáng, tho?i mái c?a b?n. M?t ?i?u n?a, phái ??p t? tê r?ng khi nhìn m?t chàng trai di?n áo 3 l?, ng?m áo ch? là chuy?n ph?, ng?m c? th? s?n ch?c c?a “chính ch?” m?i là ch? y?u. N?u th? thì b?n ?ã có ??ng l?c ?? ??n phòng gym th??ng xuyên h?n r?i ??y!

Áo phông nam 3 l?

Áo phông 3 l? nam tính và phóng khoáng c?ng là bí quy?t thu hút m?i ánh nhìn c?a ch? em ph? n?.

Mantis hy v?ng nh?ng chia s? ? trên s? h?u ích cho b?n khi ch?n m?t chi?c áo phông nam ??p ?? di?n ??n các bu?i ti?c mang tính ch?t vui ch?i hay các bu?i dã ngo?i và chi?m ???c c?m tình c?a nh?ng cô nàng xinh ??p. Hãy tham kh?o thêm nh?ng m?u áo phông ??p c?a Mantis ?? có ???c s? l?a ch?n phù h?p nh?t cho mình nhé.

?ánh giá

7 m?u áo phông nam giúp các chàng chinh ph?c phái ??p vào lúc: Tháng Tư 6th, 2018 bởi admin

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ