7 l?a ch?n ph?i áo thun công s? cu?i tu?n

7 l?a ch?n ph?i áo thun công s? ?i làm nh?ng ngày cu?i tu?n c?ng th?ng.

Áo thun hay áo phông là s?n ph?m th??ng ph?c và th?i trang ph? bi?n nh?t trên th? gi?i. Nó phù h?p m?i l?a t?i, m?i gi?i tính, ch?ng t?c, và m?i t?ng l?p. Áo thun công s? mang l?i v? t??i tr?, tho?i mái và n?ng ??ng. V?i nh?ng gò bó trang ph?c l?ch thi?p trang tr?ng ngày ??u tu?n khi ph?i giao ti?p, h?i h?p khi?n b?n c?m th?y gò bó. Hãy k?t thúc m?t tu?n làm vi?c v?i s? t? do phóng khoáng mà chi?c áo thun v?i thành ph?n ch? y?u là cotton ?em l?i b?n nhé!

K?t h?p kinh ?i?n áo thun v?i qu?n jeans.

7 l?a ch?n ph?i ?? v?i áo thun công s? ngày cu?i tu?n

Áo thun tr?ng là trang ph?c mà tín ?? th?i trang nào c?ng ph?i có ít nh?t m?t chi?c trong t? ??. Ki?u áo tuy ??n gi?n nh?ng l?i là item ??c l?c ?? bi?n hóa ?? phong cách. Hãy cùng tham kh?o nh?ng g?i ý di?n áo thun tr?n màu t? cô nàng fashionista Petra hay còn ???c bi?t ??n v?i bi?t danh Pepamack sau ?ây.

K?t h?p áo thun v?i chân váy.

áo thun v?i chân váy

Ch? c?n k?t h?p v?i chân váy ch? A hay chân váy bút chì là có ngay trang ph?c ??n công s? cho các ch? em. ??ng quên k?t h?p v?i clutch ho?c túi xách ?? thêm ph?n thanh l?ch, th?i th??ng.

áo thun tr?n c? tròn tr?ng

N?u ch?n áo có tông màu sáng, hãy mix v?i chân váy s?m màu. Ng??c l?i, n?u ph?n thân trên là áo gam màu t?i, b?n nên hoàn thi?n ph?n thân d??i v?i trang ph?c sáng màu. Chân váy da và socks boots hot trend là nh?ng item b?n có th? mix cùng áo thun tr?n ?? khoe v? th?i th??ng, nh?y bén v?i xu h??ng m?i.

K?t h?p áo thun v?i qu?n âu.

áo thun tr?n c? tròn tr?ng

Áo phông cùng qu?n âu là set ?? hoàn h?o dành cho các cô nàng chu?ng phong cách menswear kh?e kho?n.

V?i vest.

áo thun tr?n giá r?

Trong ngày se l?nh b?n có th? khoác thêm blazer bên ngoài. Nên thay th? sneaker b?ng giày gót nh?n ho?c giày oxford hay loafer ?? ??m b?o y?u t? l?ch s? khi di?n ??n công s?.

áo thun tr?n m?u ?en

Xu h??ng all-black v?n ch?a có d?u hi?u h? nhi?t trong mùa m?t n?m nay. N?u là tín ?? c?a phong cách này b?n hãy ch?n các ph? ki?n ?i kèm có màu ánh kim hay vàng ?? không b? m?t màu, ??n ?i?u.

áo thun tr?n m?u lông chu?t

K?t h?p cùng jeans rách hay qu?n boyfriend là ý t??ng b?n nên tham kh?o cho các bu?i t? t?p b?n bè cu?i tu?n. Có th? th?t ngang eo m?t chi?c áo cardigan m?ng ho?c s? vin ph?n v?t áo tr??c vào trong c?p qu?n nh?m t?o s? phá cách, m?i m? h?n cho t?ng th? trang ph?c.

?ánh giá

7 l?a ch?n ph?i áo thun công s? cu?i tu?n vào lúc: Tháng Năm 24th, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ