4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ??

4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ??.

Bí kíp nào ?? các chàng ??n tim phái n?? Câu tr? l?i r?t ??n gi?n: Hãy di?n s? mi! Và 4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ?? n?u mu?n ??n tim các nàng.

?àn ông h?p d?n nh?t khi m?c s? mi.

Có m?t s? th?t là khi ???c h?i v? ki?u ?àn ông thu hút ph?i n? nh?t, ph?i quá n?a các ch? em ??u nh?t trí cho r?ng: ?àn ông h?p d?n nh?t khi m?c s? mi, và phong ?? nh?t c?ng là khi di?n s? mi kèm áo vest công s?, v?a l?ch lãm v?a sang tr?ng l?i ch?ng c?n t?n công l?a là, ch?i chu?t quá ?áng.

B?i v?y, su?t bao nhiêu th?p k? trôi qua công th?c ” ng??i con trai di?n s? mi n?m ?y b?n theo ?u?i” v?n ch?a bao gi? ” l?i m?t” trong lòng phái n?, và t?t nhiên s? mi c?ng là ki?u trang ph?c kinh ?i?n mà các b?n nam s?n sàng ??u t? không ít thì nhi?u cho t? ?? c?a mình.

4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ??

4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ??.

Nói ??n s? mi, mà l?i là s? mi nam thì th?c s?, r?t khó ?? t?o ra nhi?u m?u mã basic, ??n gi?n mà v?n l?ch s?. Ch?a h?t ki?u dáng c?a s? mi nam khá trùng l?p, thi?t k? th??ng b? bó h?p b?i nhi?u y?u t?. Không th? s?c s? quá mà c?ng không nên quá chi li, màu mè. Do ?ó, phái m?nh th??ng b? lúng túng trong công ?o?n ch?n sao cho chu?n, m?c sao cho ??p, nh?t là trong th?i ?i?m mà th? tr??ng th?i trang nam có ph?n b? ??ng và d? b? bão hòa. Tuy nhiên, ch? c?n dành chút th?i gian ?? t?c kí 4 ki?u s? mi kinh ?i?n d??i ?ây, các chàng hoàn toàn có th? t? tin r?ng ch? c?n mình di?n là ch?c ch?n có ng??i ph?i ng? nghiêng.

1. S? mi tr?n ??c bi?t là tr?ng và ?en.

Dù b?n s? h?u gu th?i trang cá tính m?nh m? hay theo phong cách quý ông l?ch lãm, sang tr?ng. Dù b?n có ch?t mê ch?t m?t style d? bi?t th? nào ?i ch?ng n?a thì c?ng hãy nh? s?m ít nh?t m?t chi?c s? mi tr?ng/ ?en cho t? ?? c?a b?n nhé.

Lí do ??n gi?n thôi, ??u tiên b?n s? không th? tìm ???c ki?u trang ph?c nào v?a ??p, v?a th?i th??ng, v?a d? k?t h?p mà l?i tôn dáng nh? hai ki?u s? mi tr?ng/ ?en n?a. Ch?a h?t s? mi tr?ng l?ch s? nhã nh?n, s? mi ?en quy?n r?, ôm dáng ch?c ch?n góp m?t ph?n không nh? trong công cu?c ” tút l?i v? ??p trai” c?a các chàng ??y.

4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ??. S? mi tr?ng cho nam.

Ngoài ra, s? mi tr?ng ?en luôn ???c dùng trong nh?ng d?p, s? ki?n ??c bi?t. N?u b?n thi?u 2 m?u tr?ng ?en trong t? ?? thì khi c?n b?n s? d?i vào th?m h?a trang ph?c. Ví d? nh? khi ?i d? ti?c h? v?i m?t chi?c s? mi tr?ng là ??p và r?t an toàn. C?ng nh? v?y khi ?i d? ?ám hi?u, b?n ch? c?n m?t chi?c s? mi ?en và ph?i chút ?? cho cùng tông là ok.

4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ??. s? mi ?en cho nam.

S? mi t?i gi?n v?i hai gam màu tr?ng ?en ch?c ch?n là l?a ch?n không t?i cho các chàng trai. Tuy nhiên th?i gian s? d?ng s? mi ch? y?u là công s? vì th? b?n nên ch?n cho mình nh?ng gam m?u pastel cu?n hút nhé.

s? mi nam tông m?u pastol 1 s? mi nam tông m?u pastol s? mi nam tông m?u pastol 2

2. S? mi c? tàu.

S? mi c? tàu c?ng là m?t trong nh?ng ki?u s? mi c? ?i?n, ???c bi?n t?u và cách tân v?i ph?n c? h?i d?ng, hàng cúc ít khi bó sát mà th??ng buông l?i, v?a giúp phái nam khoe ???c ???ng nét r?n r?i, m?nh m?, v?a t?o cho ng??i m?c c?m giác tr? trung hi?n ??i, l?i ?n gian tu?i c?c kì.

V?i s? mi c? tàu, b?n có th? d? dàng l?a ch?n các trang ph?c ?i kèm nh? qu?n shorts ng?n màu mè, hoa lá, thích h?p ?i ngh? d??ng, ?i ch?i. Không thì qu?n jeans ??ng dáng ôm chân k?t h?p th?t l?ng b?nh bao cho ngày ?i làm, ?i ti?c tùng, ki?u nào c?ng ??u men-lì c?c kì nhé.

S? mi c? tàu tr? trung và r?t hi?n ??i 3 S? mi c? tàu tr? trung và r?t hi?n ??i 1 S? mi c? tàu tr? trung và r?t hi?n ??i 2

3. S? mi v?i màu s?c retro (c? ?i?n).

?ây là m?u s?c ?ã làm lên s? l?ch lãm c?a quý ông th?p niên 90. B?n ??ng coi th??ng gam m?u c? ?i?n c?a chúng, hãy th? ?? cho m?i ng??i th?y mình luôn ?i?m t?nh và tr??ng thành.

Quý ông hi?n ??i ch?c ch?n không th? b? qua ki?u s? mi retro nói m?i không m?i, nói c? c?ng ch?ng c? này ?âu nhé. S? mi retro v?i màu s?c thiên v? gam tr?m, ?m c? ?i?n thích h?p cho m?i d?p, cho m?i ki?u trang ph?c và ??c bi?t sang tr?ng, quy?n r? khi ?i cùng v?i vest.

N?u b?n v?n ?ang l??ng l? không bi?t m?c gì cho bu?i party s?p t?i c?a công ti hay phân vân không bi?t di?n th? nào cho nh?ng d?p ??c bi?t quan tr?ng t? d? nh? ngày c?u hôn b?n gái ch?ng h?n? Hãy ?? quý ông mang tên s? mi retro giúp b?n ph?n di?n m?o hoàn ch?nh, vi?c còn l?i b?n ch? c?n làm là t? tin và t?a sáng h?t mình thôi. Nh? nhé.

S?c màu retro r?t phù h?p v?i các quý ông ?a v? l?ch s?, sang tr?ng.2 S?c màu retro r?t phù h?p v?i các quý ông ?a v? l?ch s?, sang tr?ng.3 S?c màu retro r?t phù h?p v?i các quý ông ?a v? l?ch s?, sang tr?ng-4 S?c màu retro r?t phù h?p v?i các quý ông ?a v? l?ch s?, sang tr?ng.1

4. S? mi k?.

S? mi k? có th? coi là chi?n binh b?n b? và “l?m võ” nh?t trong các ki?u s? mi th??ng th?y, ??n gi?n vì ?ây là ki?u s? mi ph? bi?n và ???c ?a thích ? m?i l?a tu?i, s?c b?n c?a ki?u s? mi kinh ?i?n này có th? ch?y dài t? cái th?i mà chúng ta còn nghêu ngao hát nh?c ?an Tr??ng cho ??n b??c ?i c?a hi?n tai và có l? là c? trong t??ng lai n?a.

S? mi k? có nhi?u ki?u và là lo?i s? mi duy nh?t không h? b? bó h?p trong ph?m vi thi?t k?, b?n m?i bi?t s? mi k? nh? thôi thì ch?a ??. B?i vì s? mi k? còn nhi?u anh ch? em t? k? to, k? truy?n th?ng cho ??n k? s?c, k? ngang, …

Aó s? mi k? caro s?c ?? ??p. Aó s? mi k? caro s?c ?? ??p-2

V?i m?i ki?u k? ??u có m?t màu s?c và cách ph?i phù h?p, v?y nên dù b?n s? h?u r?t nhi?u áo k? r?i c?ng ??ng lo l?ng là s? b? nhàm chán nhé. M?i ki?u k? ??u s? h?u m?t dáng v? hoàn toàn khác nhau ?ó. Các ki?u s? mi k? kinh ?i?n, d? m?c.

?ánh giá

4 ki?u s? mi kinh ?i?n mà nam gi?i nên có trong t? ?? vào lúc: Tháng Sáu 1st, 2018 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
 • L?ch s? ra ??i và phát tri?n c?a áo s? mi

  L?ch s? ra ??i và phát tri?n c?a áo s? mi

  7 năm trước

  L?CH S? RA ??I VÀ PHÁT TRI?N C?A ÁO S? MI. Có l? trong ??i s?ng c?a chúng ta, chi?c áo s? mi ?ã tr? nên quá ??i quen thu?c. Nh?ng ...

 • Cách t?y v?t b?n trên qu?n áo

  Cách t?y v?t b?n trên qu?n áo

  7 năm trước

  15 lo?i và cách t?y v?t b?n trên qu?n áo mà ch? em c?n ph?i bi?t. Cách t?y v?t b?n trên qu?n áo là gì? Là ph??ng th?c, ph??ng pháp lo?i b? ...

Liên hệ
Liên Hệ