100 h?c sinh tr??ng Nguy?n Du trang tr?ng v?i ??ng ph?c h?c sinh vinh d? cùng v?n phòng chính ph? ?ón t?ng th?ng M?

100 h?c sinh tr??ng Nguy?n Du trang tr?ng v?i ??ng ph?c h?c sinh vinh d? cùng v?n phòng chính ph? ?ón t?ng th?ng M?.

Ngày 27/2, 100 h?c sinh tr??ng THCS Nguy?n Du (Nam T? Liêm, Hà N?i) có m?t ? Ph? Ch? t?ch, V?n phòng Chính ph? chào ?ón T?ng th?ng M? Donald Trump ??n h?i ki?n T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng và Th? t??ng Nguy?n Xuân Phúc.

H?c sinh Tr??ng THCS Nguy?n Du chào ?ón T?ng th?ng Donald Trump.

T? sáng s?m, 100 h?c sinh c?a tr??ng ???c ch?n ?ã có m?t ? tr??ng ?? ??n Ph? Ch? t?ch, tr? s? Chính ph?, chu?n b? cho công tác ?ón ti?p ???c chu ?áo.

Trong b? ??ng ph?c váy ng?n, áo s? mi tr?ng, khoác thêm gile xanh, các em cùng v?y c?, chào b?ng ti?ng Anh khi g?p ông Trump. T?ng th?ng M? ?áp l?i “Hello, Thank you, Great…” và ch? ??ng m??n lá c? Vi?t Nam, cùng v?y chào v?i h?c sinh.h?c sinh nguyên du ?ón t?ng th?ng m?

Cô trò Tr??ng THCS Nguy?n Du ch?p ?nh l?u ni?m.

Tr??ng THCS Nguy?n Du ???c nhi?u l?n l?a ch?n ?? tham gia ?ón ti?p nhi?u ?oàn theo nghi l? c?p qu?c gia ? Ph? Ch? t?ch, các tr? s? và c? sân bay. M?i ?ây, vào ngày 20/2, h?c sinh nhà tr??ng ?ã ???c vinh d? l?a ch?n ?? chào ?ón T?ng th?ng Argentina ??n Hà N?i.

Cô Nguy?n Th? Lý- Hi?u tr??ng nhà tr??ng- cho bi?t: ?ó là ni?m vinh d?, t? hào cho th?y trò tr??ng THCS Nguy?n Du. Sau khi nh?n ???c công v?n t? S? Ngo?i v? Hà N?i ngày 23/2, tr??ng ?ã l?a ch?n và g?i danh sách 100 em cùng 8 giáo viên tham gia s? ki?n.

h?c sinh nguy?n du trang tr?ng v?i ??ng ph?c h?c sinh ch?p ?nh l?u ni?m.

h?c sinh nguy?n du trang tr?ng v?i ??ng ph?c h?c sinh ch?p ?nh l?u ni?m.

H?c sinh tr??ng THCS Nguy?n Du t?i Ph? Ch? t?ch.

H?c sinh ???c l?a ch?n ? ?? tu?i 11-12 (l?p 6 và l?p 7), s?c kh?e t?t, không say xe, g??ng m?t kh? ái và quan tr?ng nh?t là có thành tích n?i tr?i v? h?c t?p, rèn luy?n, tu d??ng ??o ??c. Trong bu?i l?, các em c?n t?p trung rèn cách ??ng trong ??i hình, có ph?n ?ng nhanh, linh ho?t tr??c m?i tình hu?ng.

h?c sinh nguyên du v?y chào, b?t tay t?ng th?ng M?

h?c sinh Nguyên Du trang tr?ng trong b? ??ng ph?c v?y chào, b?t tay t?ng th?ng M?.

M?t s? hình ?nh c?a các b?n h?c sinh tr??ng Nguy?n Du trong b? ??ng ph?c v?y c? chào ?ón t?ng th?ng M?.

??ng ph?c h?c sinh c?p 2 ??ng ph?c h?c sinh ??p ??ng ph?c h?c sinh nguy?n du

Tr??c khi tham d? s? ki?n mang t?m c? qu?c gia, h?c sinh tr??ng Nguy?n Du có ba ngày t?p luy?n và chính cô Lý hu?n luy?n các em. Vi?c này theo cô không m?t th?i gian vì h?c sinh ?ã h?c các k? n?ng c? b?n nh? chào h?i, tr? l?i ph?ng v?n b?ng ti?ng Anh ? tr??ng hàng ngày.

100 h?c sinh tr??ng Nguy?n Du trang tr?ng v?i ??ng ph?c h?c sinh vinh d? cùng v?n phòng chính ph? ?ón t?ng th?ng M?
5 (100%) 2 vote[s]

100 h?c sinh tr??ng Nguy?n Du trang tr?ng v?i ??ng ph?c h?c sinh vinh d? cùng v?n phòng chính ph? ?ón t?ng th?ng M? vào lúc: Tháng Ba 4th, 2019 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ