10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 – 11

10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 – 11.

Nhân k? ni?m ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 – 11 n?m nay, Công ty may ??ng ph?c h?c sinh Mantis xin g?i t?i th?y cô nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t. ?ây c?ng là g?i ý c?a ??ng ph?c Mantis cho các b?n h?c sinh 10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam ?? t?ng các th?y cô kính yêu.

10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 - 11. ?nh 1

10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 – 11. ?nh 1

1. Chúc m?ng th?y cô nhân ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. Chúc các th?y cô luôn ?? tâm – trí – l?c ?? ngày càng c?ng hi?n nhi?u h?n n?a cho s? nghi?p “tr?ng ng??i”.

2. M?t tr?i lúc m?c lúc l?n, m?t tr?ng lúc tròn lúc khuy?t nh?ng ánh sáng t? l?i gi?ng c?a th?y v?n còn t?a r?ng mãi.

3. Nhân ngày 20/11, em kính chúc th?y luôn gìn gi? ???c tình yêu ngh? ?? ti?p t?c r?i sáng b??c ???ng c?a các th? h? h?c trò ??n b?n b? thành công.

4. Tháng 11 ??y ?u t? nhung nh?, nh? ký ?c c?a m?t th?i nh? d?i. Nh? th?y cô c?a nh?ng bu?i ??n tr??ng, chúc cho th?y cô thân yêu c?a con mãi m?nh kh?e và thanh ??t.

5.Thay m?t t?t c? nh?ng h?c sinh c?a Th?y c?u chúc cho s?c kh?e c?a th?y th?t nhi?u th?t nhi?u, chúc th?y có thêm nhi?u nh?ng h?c sinh thành ??t, thi ?? nhi?u tr??ng ??i h?c và luôn nh? ??n công ?n th?y ?ã rèn gi?a nên ng??i.

6. Th?y là ??m l?a ?ã nhen nhóm lên ng?n l?a tâm h?n c?a chúng em. Th?y là b?c th?m ?á ?? chúng em b??c t?ng b??c ti?n lên phía tr??c. Nhân ngày 20/11 em kính chúc th?y th?t nhi?u s?c kh?e ?? ti?p t?c ??a nh?ng chuy?n ?ò qua sông.

10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 - 11. ?nh 2

10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 – 11. ?nh 2

7. N?u h?i:”Thành công b?t ngu?n t? ?âu?”
Em s? tr? l?i r?ng “Là cô – ng??i ?ã mang ??n cho chúng em ki?n th?c, hành trang b??c vào ??i”.

8. Nhân ngày 20-11, em xin chúc các th?y các cô l?i chúc t?t ??p nh?t! Chúc các th?y cô luôn luôn hoàn thành nhi?m v? cao c? c?a mình trong s? nghi?p tr?m n?m tr?ng ng??i, trong công cu?c ??i m?i c?a ??t n??c. Em trân tr?ng cám ?n các th?y cô.

9.Th?y ?i! Tu?i tác ?ã h?n sâu nh?ng v?t nh?n trên trán Th?y, làm tóc mai Th?y thêm s?i b?c, nh?ng t?m lòng yêu th??ng c?a Th?y ??i v?i chúng em, mãi mãi không c?n ki?t…

10. Ngày 20/11 em xin ???c dành nh?ng l?i chúc ý ngh?a nh?t, nh?ng bó hoa t??i th?m nh?t c?a mình, và t?t c? nh?ng l?i chúc ?ó, ??u là dành cho các th?y, các cô , em c?ng nh? bao b?n khác ???c nh? ngày hôm nay ?ó là k?t qu? c?a các th?y các cô mang l?i cho chúng em.

?ánh giá

10 l?i chúc hay và ý ngh?a trong ngày nhà giáo Vi?t Nam 20 – 11 vào lúc: Tháng Mười Một 18th, 2017 bởi vubien

Sản phẩm nổi bật

Tin liên quan
Liên hệ
Liên Hệ